Ajuntament de Girona

dilluns 29 de novembre 2021, 17:53:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya

Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya

Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Ser proposat/da, des dels Serveis Socials municipals, per la valoració per part d'aquesta Mesa.

Documentació que cal aportar:
- DNI/NIF/NIE de la pesona sol·licitant i de totes les persones membres de la unitat de convivència
- Llibre de família, si escau
- Sentència de separació, si escau
- Declaració responsable i d'acceptació d'entrada a la mesa de valoració de la persona sol·licitant
- Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o pels serveis especialitzats sobre la situació de la unitat de convivència, en què constin les dades econòmiques i socials de la unitat de convivència, informació complementària respecte a situacions multiproblemàtiques, motius de risc o de pèrdua de l'habitatge.
Documentació relativa als ingressos de la unitat de convivència:
- Vida laboral per a les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys
- Contracte laboral i les 3 últimes nòmines, prèvies a la sol·licitud, de la persona sol·licitant i de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència.
- Extractes bancaris dels darrers 6 mesos de tots els comptes de què siguin titulars qualsevol dels membres de la unitat de convivència
Documentació específica relativa a la pèrdua de l'habitatge:
- Per a procediments d'execució hipotecària: notificació judicial d'execució, sentència judicial o altra documentació relativa al procediment. Per les situacions de dació en pagament, acord o lliurament de l'habitatge.
- Per a procediments de desnonament per impagament de lloguer: document acreditatiu de la data de llançament, sentència judicial o altra documentació relativa al procediment judicial.
Documentació específica relativa a col·lectius o altres fets causants:
- Informes mèdics que acreditin la situació de persones reconegudes com a pacients crònics o afectades per malalties greus, que resideixen en un habitatge sense condicions higièniques o de salubritat adequades, el que provoca que s'agreugi el seu estat de salut.
- Informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament que detalli les patologies o deficiències de l'habitatge i les afectacions de condicions d'habitabilitat, seguretat, higiene o salubritat.
- Ordre de desallotjament per ruïna imminent
- En casos de violència masclista, els mitjans de prova necessaris, segons la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
- Per situacions de persones emparades en el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, la demanda justificada de la Direcció General d'Immigració o l'informe social emès per l'esmentada Direcció o per qualsevol altra administració competent en la matèria.
- Altres informes o certificats oficials que acreditin qualsevol dels requisits específics.

Legislació
- Reglament de Mesa

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010