Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:33:17

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial

Sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial

Hi ha tres tipologies:
- Per deutes de rendes de lloguer
- Per atendre persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o execució hipotecària
- Per deutes de quotes d'amortització del préstec hipotecari


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Persones físiques residents a Catalunya, les unitats de convivència de les quals tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social, la qual cosa els podria abocar a una situació extrema de risc d'exclusió social.
Aquestes persones han de ser titulars:
- Pel cas del pagament de lloguer: d'un contracte d'arrendament, d'un contracte de cessió (per tant inclou les persones que estan en habitatges d'inclusió de l'Ajuntament) o d'una subrogació sobre un habitatge.
- Pel cas del pagament de les quotes hipotecàries: d'un préstec hipotecari.
- Pel cas de d'haber de les persones desnonades: haver perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament, d'execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d'intermediació hipotecària en que s'hagi perdut l'habitatge, com en el casos de dació en pagament.
No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres dels habitatges del parc públic de l'Agència, ni tampoc aquelles que hagin rebutjat un habitatge del parc públic.
a) Acreditar uns ingressos mensuals de la unitat de convivència.
b) No tenir, ni la persona sol·licitant ni cap membre de la UC, un habitatge en propietat, excepte que no en disposi de l'ús i gaudi.
c) Acreditar uns ingressos mensuals de la unitat de convivència que, juntament amb l'ajut a percebre, siguin iguals o superiors a l'import del lloguer o de la quota d'amortització hipotecària.
Als efectes del càlcul dels ingressos computables:
- No es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Es tindran en compte els imports de les pensions i/o ingressos exempts de titulació que puguin percebre la persona sol·licitant o alguna persona membre de la unitat de convivència.
d) Ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge o d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix la seva residència habitual i permanent, entenent-se com a tal el que consta com a domicili en el padró municipal corresponent.
En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança.
e) Cal acreditar la urgència i la especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'antenció primària o especialitzada, en quan es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.
f) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
g) Pagar el lloguer de l'habitatge o la quota hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administració de la finca.
h) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 550 EUR i en el cas de les persones desnonades de 450 EUR.
i) No pagar una quota d'amortització hipotecària superior de 700 EUR.
j) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
k) No tenir les persones arrendatàries parentiu per vincle de matrimoni o altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
l) No ser arrendatari/ària d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Observacions:
La convocatòria és oberta tot l'any: es poden presentar sol·licituds en qualsevol moment.
Modalitats de les prestacions:
Aquestes prestacions són considerades prestacions econòmiques d'urgència social i per tant excloses de concurència pública.
S'atorguen amb caràcter puntual en els casos en què es sol·licita la prestació per haver contret un deute, i per un període de l'any, els casos en què es sol·licita la prestació perquè s'ha produït la pèrdua de l'habitatge habitual sempre que es disposi d'informe favorable dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada i que es compleixin els requisits establerts.
3 modalitats:
- Prestació pel pagament del deute contret de rendes de lloguer: que consisteix en el pagament del deute pendent i que ha de ser inferior a 3.000 EUR.
- Prestació pel pagament del deute contret de les quotes d'amortització hipotecària. Que consisteix en el pagament del deute pendent i que ha de ser inferior a 3.000 EUR.
Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària: que consisteix en un ajut per pagar els rebuts de lloguer durant un període de fins a 12 mesos i que pot incloure les despeses de fiança o d'accés a un altre habitatge.
Per accedir a aquestes prestacions cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer o quotes d'amortització des del moment en què es presenta la sol·licitud: que han de tenir uns ingressos mensuals de la UC com a mínim iguals a l'import del lloguer/quota mensual.
Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una altra prestació econòmica urgent especial per al pagament de l'habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim d'1 any entre l'últim mes concedit i la nova sol·licitud.

Legislació
- Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'etableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit d'habitatge, i el Procediment per concedir-les.

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010