Ajuntament de Girona

dimarts 22 de gener 2019, 11:10:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a les persones titulars dels immobles afectats per les obres del TAV

Sol·licitud de subvenció a les persones titulars dels immobles afectats per les obres del TAV

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de St. Narcís per restituir i embellir les façanes dels seus edificis que han patit certa degradació per les obres del TAV i pel pas de camions, amb les molèsties en quant a pols i altres materials embrutidors que ha comportat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Les persones propietàries dels immobles de la zona o comunitat de propietaris directament afectada per les obres del tren d'alta velocitat (TAV), d'acord amb el plànol adjunt a la convocatòria.

Documentació que cal aportar:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Documentació que acrediti la seva condició de beneficiari/ària

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
- La subvenció consistirà en l'atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, o comunitat de propietaris, d'una quantitat que permeti fer front a les despeses pels tràmits administratius que ha comportat la realització majors en façanes.
S'entenen per tràmits administratius les despeses de taxes d'ocupació de la via pública, expedició de placa, administració de la comunitat per despeses directament vinculades a l'obra des de l'any 2013.
- El termini de la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de juny de 2017.

Més informació
Plànol actuacions façanes

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010