Ajuntament de Girona

dimarts 24 d'abril 2018, 08:57:16

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria d'un contracte per a la creació artística en gravat (BÒLIT - EMA)

Sol·licitud de participació a la convocatòria d'un contracte per a la creació artística en gravat (BÒLIT - EMA)

Es seleccionarà un projecte de creació artística vinculat amb la tècnica del gravat per a l'adjudicació d'un contracte de serveis específic que inclogui l'ús de qualsevol procediment vinculat a la tècnica del gravat dins el camp de l'art contemporani a través d'una estada d'un mes a la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Adreçat a artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte sit specific que inclogui l'ús de qualsevol procediment vinculat a la tècnica del gravat dins el camp de l'art contemporari a través d'una estada d'un mes a la ciutat.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de participació a la convocatòria d'un contracte per a la creació artística en gravat:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
- Carta de motivació
- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 60 del text refós de la llei de contractació del sector públic relatiu a la prohibició de contractar
- Currículum professional
- Dossier amb explicació dels projectes artístics recents de més interès
- Idea bàsica o concepte creatiu del projecte artístic
- Proposta d'activitats a realitzar
- Estudi de viabilitat tècnica i de previsió de costos de producció

Observacions:
El termini de presentació de propostes estarà obert fins al 31 de maig de 2017.

Residència: Del 4 al 29 de setembre de 2017


Legislació
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Més informació
Bases de la convocatòria 2017-2018

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010