Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 15:26:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts econòmics a subjectes passius d'Impost sobre béns immobles (IBI)

Sol·licitud d'ajuts econòmics a subjectes passius d'Impost sobre béns immobles (IBI)

L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI): Titulars de famílies monoparentals, persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social i persones en risc d'exclusió social de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Titulars de famílies monoparentals amb habitatge propi
- Persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social
- Persones en risc d'exclusió social amb habitatge propi


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Titulars de famílies monoparentals:
- Famílies monoparentals empadronades a l'habitatge habitual da Girona , amb dos/dues fills/es o més, o amb un/a fill/a si aquest/a té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o el/la titular estigui incapacitat/da per treballar.

Persones propietàries d'habitatges desocupats que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social:
- Persones propietàries d'habitatges desocupats que el cedeixin a la Borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Girona, amb contracte d'arrendament vigent durant els anys subvencionables.
- Persones propietàries d'habitatges desocupats que els hagin posat a disposició d'una entitat sense ànim de lucre per al lloguer social i amb contracte d'arrendament vigent durant els anys subvencionables.

Persones en risc d'exclusió social:
- Propietaris/es del seu habitatge, que sigui domicili habitual, i que compleixin els següents requisits:
- La persona sol·licitant i, en el seu cas, tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral han de trobar-se en situació d'atur de més de dos anys.
- L'immoble afectat ha de ser l'habitatge únic i habitual del contribuent i, en el seu cas, de la seva unitat de convivència.
- Els ingressos de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional.
- El/la sol·licitant i, en el seu cas, els membres de la seva unitat de convivència han d'estar empadronats a la ciutat de Girona.
- El/la sol·licitant haurà de ser el subjecte passiu del tribut/obligat al pagament.
- Ni el/la sol·licitant ni cap dels membres de la seva unitat de convivència no podran ser titulars ni disposar d'altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l'habitatge propi.
- Ser major de 18 anys.

Documentació que cal aportar:
General per als tres tipus d'ajuts:
- Instància normalitzada de la subvenció degudament emplenada.
- Fotocòpia del NIF de la persona interessada i, en el seu cas, dels membres de la seva unitat de convivència.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Dades bancàries (fitxa de creditor) on es vol percebre l'ajut (només en el cas que no s'hagi rebut cap ajut d'aquest Ajuntament, o que s'hagi canviat d'entitat bancària).

Específica per a famílies monoparentals:
- Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
- En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

Específica per a persones en risc d'exclusió social:
- Acreditació de la situació d'atur mitjançant certificat de vida laboral, certificat del Servicio Público de Empleo (SEPE), de la persona interessada i, en el seu cas, dels altres membres de la seva unitat de convivència en edat laboral, si es demana l'ajut per a persones en risc d'exclusió social.

Específica per a persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre:
- Contracte d'arrendament vigent durant els anys subvencionables.
- En el cas d'habitatges a disposició d'entitats sense ànim de lucre per al lloguer social, a més un certificat de l'entitat assegurant que l'habitatge forma part d'un programa de lloguer social.
Observacions:
Termini de presentació de sol·licituds:
- Titulars de famílies monoparentals: Termini tancat.
- Persones en risc d'exclusió social amb habitatge propi: Termini tancat.
- Persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social, per als anys 2021-2022: Termini tancat.

- La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d'aquesta tramitació.
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.


Legislació
Per allò no previst en aquests bases, resultarà d'aplicació supletòria:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la mateixa, la legislació en matèria de Règim local
-Les bases d'execució de l'Ajuntament de Girona
-Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques
-Totes aquelles normes de caràcter general o procedimental que en resultin d'aplicació.

Termini resolució
- 2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Bases de la convocatòria famílies monoparentals amb habitatge propi
Dades bancàries
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases de la convocatòria persones en risc d'exclusió social amb habitatge propi

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010