Ajuntament de Girona

dimecres 18 de juliol 2018, 10:44:01

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts per a les famílies monoparentals

Sol·licitud d'ajuts per a les famílies monoparentals

L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, que siguin subjectes passius de l'IBI pel seu habitatge habitual.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos/dues fills/es o més, o amb un/a fill/a si aquest/a té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o el/la titular estigui incapacitat/da per treballar.
- Els subjectes passius de l'IBI corresponent a l'habitatge habitual.

Documentació que cal aportar:
- Títol de família monoparental
- Dades bancàries
- Justificant de la condició de beneficiari/a, si escau
- Resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat
- Targeta acreditativa de la discapacitat, si escau
- Llibre de família o altre documentació acreditativa del nombre de fills
Especificacions de la documentació a aportar:
- El justificant de la condició de beneficiari/a s'haurà d'aportar únicament en cas de no coincidència de la persona sol·licitant amb el subjecte passiu de l'IBI.

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
El període de presentació de sol·licituds és del 3 de novembre al 4 de desembre de 2017.

Legislació
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- RD 87/2006, de 21 de juliol de 2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
- Llei 39/2015, d�1 d�octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini resolució
- 2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Dades bancàries
Bases de la convocatòria

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010