Ajuntament de Girona

dissabte 24 de setembre 2022, 19:00:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajuts econòmics a subjectes passius d'Impost sobre béns immobles (IBI)

Sol·licitud d'ajuts econòmics a subjectes passius d'Impost sobre béns immobles (IBI)

L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI): Titulars de famílies monoparentals, persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social i persones en risc d'exclusió social de la ciutat de Girona.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Titulars de famílies monoparentals amb habitatge propi
- Persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social
- Persones en risc d'exclusió social amb habitatge propi


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Titulars de famílies monoparentals:
- Famílies monoparentals empadronades a l'habitatge habitual da Girona , amb dos/dues fills/es o més, o amb un/a fill/a si aquest/a té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o el/la titular estigui incapacitat/da per treballar.

Persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social:
- Propietaris/es d'habitatges desocupats de persones físiques o jurídiques que el cedeixin a la Borsa de Mediació per al lloguer social de l'Ajuntament de Girona o a entitats sense ànim de lucre. S'inclouen en aquest supòsit les persones propietàries que actualment tenen cedit l'habitatge a l'esmentada Borsa.

Persones en risc d'exclusió social:
- Propietaris/es del seu habitatge, que sigui domicili habitual, i que compleixin els següents requisits:
- La persona sol·licitant i, en el seu cas, tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral han de trobar-se en situació d'atur de més de dos anys.
- L'immoble afectat ha de ser l'habitatge únic i habitual del contribuent i, en el seu cas, de la seva unitat de convivència.
- Els ingressos de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional.
- El/la sol·licitant i, en el seu cas, els membres de la seva unitat de convivència han d'estar empadronats a la ciutat de Girona.
- El/la sol·licitant haurà de ser el subjecte passiu del tribut/obligat al pagament.
- Ni el/la sol·licitant ni cap dels membres de la seva unitat de convivència no podran ser titulars ni disposar d'altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l'habitatge propi.
- Ser major de 18 anys.

Documentació que cal aportar:
General per als tres tipus d'ajuts:
- Instància normalitzada de la subvenció degudament emplenada.
- Fotocòpia del NIF de la persona interessada i, en el seu cas, dels membres de la seva unitat de convivència.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre l'ajut.

Específica per a famílies monoparentals:
- Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l'any de la convocatòria.
- En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

Específica per a persones en risc d'exclusió social:
- Acreditació de la situació d'atur mitjançant certificat de vida laboral, certificat del Servicio Público de Empleo (SEPE), o altres, de la persona interessada i, en el seu cas, dels altres membres de la seva unitat de convivència en edat laboral, si es demana l'ajut per a persones en risc d'exclusió social.
- Justificació de la situació econòmica actual amb aportació de justificants d'ingressos, extractes de comptes, etc.
Específica per a persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre:
- Contracte d'arrendament vigent durant els anys subvencionables.
- En el cas d'habitatges a disposició d'entitats sense ànim de lucre per al lloguer social, a més un certificat de l'entitat assegurant que l'habitatge forma part d'un programa de lloguer social.
General per als tres tipus d'ajuts:
- Instància normalitzada de la subvenció degudament emplenada.
- Fotocòpia del NIF de la persona interessada i, en el seu cas, dels membres de la seva unitat de convivència.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre l'ajut.

Específica per a famílies monoparentals:
- Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l'any de la convocatòria.
- En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

Específica per a persones en risc d'exclusió social:
- Acreditació de la situació d'atur mitjançant certificat de vida laboral, certificat del Servicio Público de Empleo (SEPE), o altres, de la persona interessada i, en el seu cas, dels altres membres de la seva unitat de convivència en edat laboral, si es demana l'ajut per a persones en risc d'exclusió social.
- Justificació de la situació econòmica actual amb aportació de justificants d'ingressos, extractes de comptes, etc.

Específica per a persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre:
- Contracte d'arrendament vigent durant els anys subvencionables.
- En el cas d'habitatges a disposició d'entitats sense ànim de lucre per al lloguer social, a més un certificat de l'entitat assegurant que l'habitatge forma part d'un programa de lloguer social.Observacions:
- La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d'aquesta tramitació.
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds:
- Titulars de famílies monoparentals: TERMINI TANCAT.
- Persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la borsa de mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, per al lloguer social: TERMINI TANCAT.
- Persones en risc d'exclusió social amb habitatge propi: TERMINI TANCAT.

Legislació
Per allò no previst en aquests bases, resultarà d'aplicació supletòria:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la mateixa, la legislació en matèria de Règim local
-Les bases d'execució de l'Ajuntament de Girona
-Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques
-Totes aquelles normes de caràcter general o procedimental que en resultin d'aplicació.

Termini resolució
- 2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Dades bancàries
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases de la convocatòria famílies monoparentals amb habitatge propi
Bases de la convocatòria persones en risc d'exclusió social amb habitatge propi

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010