Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:19:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA

Sol·licitud de subvencions AMPLIA CULTURA

És objecte d'aquesta subvenció donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició en l'àmbit de les arts escèniques, de les musicals, de les visuals, de les audiovisuals, de la literatura, de la cultura popular i tradicional i del patrimoni cultural.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
En la modalitat per subvencions per activitats culturals complementàries a l'oferta municipal hi podran optar:
- Entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre d'Entitats Municipal de l'Ajuntament de Girona
- Empreses que puguin acreditar en els seus objectius estatuaris la finalitat cultural i artística.

En la modalitat per subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d'acció social hi podran optar:
- Entitats sense afany de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Municipal de l'Ajuntament de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- Les entitats o empreses sol·licitants hauran d'estar directament vinculades a l'activitat presentada i a la seva execució.
- Les entitats o empreses sol·licitants han d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals opten.
- Cada entitat o empresa només podrà presentar una sola sol·licitud per convocatòria. No es podrà optar a diferents modalitats de la convocatòria amb el mateix projecte o amb projectes diferents.
- Les entitats o empreses no poden haver rebut o tenir previst rebre subvencions municipals convocades pel Servei de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.
- Les entitats o empreses sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
- Les entitats o empreses sol·licitants han d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Les entitats o empreses sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
- Les entitats sol·licitants han d'estar inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Girona.
- L'àmbit d'actuació de les entitats o empreses sol·licitants i de l'activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

Observacions:
- Hi ha unes bases específiques anuals per la convocatòria.
Les activitats s'han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.
Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. Cada entitat o empresa sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Hi ha dos modalitats:
- Activitats culturals complementàries a l'oferta municipal
- Activitats culturals amb la finalitat inclusiva i d'acció social

Cal adjuntar el full de càlcul del pressupost-liquidació Amplia Cultura al tràmit.https://seu.girona.cat/portal/dades/tramits/_descarrega_ca/pressupost-liquidacio-Amplia.xlsx

Convocatòria 2024:
Presentació de sol·licituuds del 8 a 26 d'abril de 2024.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases i convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
EXCEL Pressupost liquidació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010