Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 03:30:38

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvencions per activitats de rellevància a la ciutat

Sol·licitud de subvencions per activitats de rellevància a la ciutat

L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la realització d'activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l'esperit tecnològic i científic. Entre d'altres, i sense que sigui una llista tancada, poden ser celebracions d'aniversaris, publicacions, actes comunicatius, festes populars i tradicionals, festivals, activitats que promoguin la ciència i la tecnologia o activitats de promoció dels drets humans i l'educació en valors.
Poden ser objecte de la subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Els sol·licitants que siguin persona jurídica hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
Els sol·licitants hauran d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
Els sol·licitants han d'estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
Els sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l'article 13 de la LGS, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.

Observacions:
El termini per presentar les sol·licituds és fins el dia 30 de setembre de 2021.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Convocatòria
Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
Bases
Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003 General de Subvencions
Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
Fitxa de creditor
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010