Ajuntament de Girona

dilluns 6 de febrer 2023, 01:02:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona titular (en el cas de canvi de persona titular ha de ser el DNI, NIF o NIE de la nova persona titular).
Especificacions de la documentació a aportar:
a) Autorització inicial:
Plànol de l'establiment, a escala i acotat, incloent la situació de sales/cabines de treball i d'esterilització, distribució de
les lliteres, armaris per al material, armaris per a la roba de treball, altres equipaments, punts d'aigua de xarxa, rentamans,etc.
Fotocòpia del contracte amb l' empresa Gestió de Residus i full d'alta com a generador de residus.
Fotocòpia dels documents informatius sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 del Decret 90/2008, de 22 d'abril:
- Document de consentiment informat
- Document acreditatiu dels serveis realitzats amb les dades de l'establiment (nom i número d'autorització) i d'identificació de la persona aplicadora (nom i cognoms)
Dades del personal aplicador: Fotocòpia del DNI/NIE, fotocòpia del certificat de vacunació d'hepatitis B i del tètanus i del diploma del curs de formació higienicosanitària de cadascú.
Descripció detallada dels equipaments i instruments destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció. Tipus d'autoclau: característiques tècniques, controls del procés d'esterilització i registre d'aquests controls.
Document que reculli els procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material (ha d'iincloure l'esterilització) així com la freqüència amb què es fa i les fitxes de seguretat de tots els productes químics emprats.
Document que reculli el procediment de treball (passos a seguir) per a cada una de les activitats que realitzin: tatuatges, pírcing o micropigmentació.
b) Canvi de titularitat:
Fotocòpia d'un document acreditatiu del canvi (document signat per les dues parts, escriptura de constitució i modificacions d'entitats
jurídiques...)
c) Modificació d'instal·lacions o activitat:
Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l'activitat que inclogui, com a mínim, les dades del model de memòria annex.
Si s'han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l'establiment, incloent la situació de sales de treball i d'esterilització amb tancament estanc, distribució de les lliteres, armaris per al material, armaris per a la roba de treball, altres equipaments punts d'aigua de xarxa, rentamans....
Dades del personal: nombre de persones que hi treballen (llistat amb el nom i el DNI), fotocòpia del certificat de vacunació d'hepatitis B, del tètanus i del diploma del curs de formació higienicosanitària de cadascú.
Document dels procediments de treball ( passos a seguir) per a cadascuna de les activitats que es realitzin: tatuatges, pírcing o micropigmentació.

Legislació
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel que es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higinenicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010