Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 01:45:33

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona titular (en el cas de canvi de persona titular ha de ser el DNI, NIF o NIE de la nova persona titular).
Especificacions de la documentació a aportar:
a) Autorització inicial:
Plànol de l'establiment, a escala i acotat, incloent la situació de sales/cabines de treball i d'esterilització, distribució de
les lliteres, armaris per al material, armaris per a la roba de treball, altres equipaments, punts d'aigua de xarxa, rentamans,etc.
Fotocòpia del contracte amb l' empresa Gestió de Residus i full d'alta com a generador de residus.
Fotocòpia dels documents informatius sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 del Decret 90/2008, de 22 d'abril:
- Document de consentiment informat
- Document acreditatiu dels serveis realitzats amb les dades de l'establiment (nom i número d'autorització) i d'identificació de la persona aplicadora (nom i cognoms)
Dades del personal aplicador: Fotocòpia del DNI/NIE, fotocòpia del certificat de vacunació d'hepatitis B i del tètanus i del diploma del curs de formació higienicosanitària de cadascú.
Descripció detallada dels equipaments i instruments destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció. Tipus d'autoclau: característiques tècniques, controls del procés d'esterilització i registre d'aquests controls.
Document que reculli els procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material (ha d'iincloure l'esterilització) així com la freqüència amb què es fa i les fitxes de seguretat de tots els productes químics emprats.
Document que reculli el procediment de treball (passos a seguir) per a cada una de les activitats que realitzin: tatuatges, pírcing o micropigmentació.
b) Canvi de titularitat:
Fotocòpia d'un document acreditatiu del canvi (document signat per les dues parts, escriptura de constitució i modificacions d'entitats
jurídiques...)
c) Modificació d'instal·lacions o activitat:
Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l'activitat que inclogui, com a mínim, les dades del model de memòria annex.
Si s'han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l'establiment, incloent la situació de sales de treball i d'esterilització amb tancament estanc, distribució de les lliteres, armaris per al material, armaris per a la roba de treball, altres equipaments punts d'aigua de xarxa, rentamans....
Dades del personal: nombre de persones que hi treballen (llistat amb el nom i el DNI), fotocòpia del certificat de vacunació d'hepatitis B, del tètanus i del diploma del curs de formació higienicosanitària de cadascú.
Document dels procediments de treball ( passos a seguir) per a cadascuna de les activitats que es realitzin: tatuatges, pírcing o micropigmentació.

Legislació
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel que es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higinenicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010