Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:47:12

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació musical a La Marfà

Sol·licitud de Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació musical a La Marfà

Aquestes beques tenen la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística i estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països.
Modalitat C del Programa de suport a la creació de La Marfà-Centre de Creació Musical


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, excepte en la modalitat c) que pot incloure arranjaments de peces ja composades. El programa de suport a la creació inclou accions que s¿adrecen tant a músics emergents com a músics professionals o en vies de professionalització.

Podran optar als ajuts les persones físiques o jurídiques que, d¿acord amb aquestes bases, reuneixin els requisits específics. També hi podran optar les agrupacions de persones físiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
a) Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades a l'execució del projecte.
b) Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals optin.
c) No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat d'ajut en l'any anterior.
d) Els sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, i estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
e) Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.
f) Pel que fa als requisits generals i en relació a les persones jurídiques, s'acreditaran amb la presentació dels estatuts (per a entitats sense ànim de lucre) o la documentació relativa a l'epígraf d'activitats econòmiques (per a societats).
g) En tots els casos, en el supòsit cas de que la sol·licitud la presenti una persona diferent al beneficiari, caldrà acreditar degudament la representació mitjançant el corresponent contracte o poder que en certifiqui el vincle i adjuntar el corresponent certificat de representació.

Observacions:
- Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.https://web.girona.cat/subvencions?id=11984789

Segons la convocatòria del 2024 el termini de presentació de sol·licituds serà del 4 al 22 de març.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.

Més informació
residències internacionals
Bases i convocatòria
La Marfà - Centre de creació musical
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010