Ajuntament de Girona

dimecres 14 d'abril 2021, 10:08:39

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de pròrroga de l'autorització de venda de productes d'alimentació a la via pública

Sol·licitud de pròrroga de l'autorització de venda de productes d'alimentació a la via pública

Sol·licitud per a l'obtenció de la pròrroga de l'autorització de venda de productes d'alimentació a la via pública.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
Tenir atorgada una autorització per a vendre productes d'alimentació a la via pública.

Documentació que cal aportar:
Instància degudament emplenada

Observacions:
Sol·licitud de pròrroga de l'autorització per a venda ambulant productes alimentaris (castanyes, gelats, refrescos, caramels, embotits, torrons...)
Cal aclarir a quina fira o mercat es refereix la sol·licitud.

Legislació
- Reglament de Fires i mercats al carrer de Girona
- Ordenança Tècnica sanitària sobre Condicions Higièniques dels Establiments i Parades que venen Aliments i Begudes a la Via Pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'autorització de venda productes d'alimentació a la via pública

Més informació
Reglament de fires i mercats al carre de Girona
Ordenança tecnicosanitària sobre condicions higièniques dels establiments i parades que vevnen a liments i begudes a la via pública

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010