Ajuntament de Girona

dissabte 10 d'abril 2021, 16:25:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de rellotge per zona de càrrega i descàrrega per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud de rellotge per zona de càrrega i descàrrega per a persones amb mobilitat reduïda

El rellotge per a zona de càrrega i descàrrega junt amb les targetes d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda tenen per objecte facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
- S'aplicarà una taxa de 6,45 euros en cas d'efectuar un duplicat de la targeta.

Requisits previs:
- Persones físiques o jurídiques que disposin de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda vigent, sigui de la modalitat de titular conductora, no conductora o col·lectiva.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'un disc horari per a zona de càrrega i descàrrega per a persones amb mobilitat reduïda:
- Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda vigent (només en els casos en què l'entitat emissora de la targeta no és l'Ajuntament de Girona.)
- Acreditació de la representació legal, si escau
- Document identificatiu de la persona interessada
- Declaració responsable de vigència de dades

Si la sol·licitud de disc horari és per sostracció:
- Denúncia de sostracció o pèrdua

Observacions:
Beneficis:
- Emprar el disc horari junt amb la targeta d'estacionament en les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat de Girona amb qualsevol vehicle que traslladi la persona titular de la targeta d'estacionament.
- Estacionar per un període de fins a 60 minuts en les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat de Girona.
- El disc horari de zona de càrrega i descàrrega no té data de caducitat, però està supeditat a la vigència de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda de la persona titular.
Obligacions de la persona titular d'acord amb els articles 21 i 37 de l'Ordenança Municipal de Circulació:
- Col·locar el disc horari a la part inferior esquerra i que sigui visible des de l'exterior del vehicle que tingui parabrisa, i la resta de vehicles, a la part davantera en un lloc visible.
- Marcar a quina hora el vehicle ha iniciat l'ocupació de la zona de càrrega i descàrrega.
- Col·locar l'anvers de la targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús del disc horari i de la targeta d'estacionament és personal i intransferible. No la poden utilitzar les persones familiars o d'altres si no van acompanyades de la persona titular.
- Utilitzar el disc horari en bon estat i la targeta original.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar el disc horari i la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori del disc horari o de la targeta d'estacionament, cal presentar la denúncia a l'ens local responsable, abans de sol·licitar un duplicat.
- Cal retornar el disc horari i la targeta de disminució en el cas de sol·licitar un duplicat perquè està feta mal bé.
- S'estableix l'exempció de pagament de la quota tributària pel lliurament d'un únic disc horari per estacionar en les zones de càrrega i descàrrega de Girona per vehicle.

Legislació
- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb i disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat
- Ordenança municipal de circulació de Girona (BOP núm. 210 de 02/11/2020)
- Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents

Tràmits relacionats:
Sol·licitud en relació a la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Més informació
Mobilitat reduïda

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010