Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 16:02:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a l'impuls de l'activitat econòmica local (Re)Activem Girona

Sol·licitud de subvenció a l'impuls de l'activitat econòmica local (Re)Activem Girona

Aquests ajuts, de caràcter extraordinari, tenen com a objectiu oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s'han vist afectades pels tancaments obligatoris o reducció de l'activitat i de la mobilitat, a conseqüència de les declaracions de l'estat d'alarma derivades de la situació de pandèmia generada per la COVID-19, aprovades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 i pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre de 2020 i posteriors pròrrogues.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones treballadores autònomes, donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu, (amb anterioritat a l'1 de gener de 2020) que exerceixin l'activitat econòmica a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu, incloses les que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. També s'inclouen les persones sòcies de cooperatives, que cotitzen al RETA o a una mutualitat.
- Les microempreses, legalment constituïdes amb anterioritat al dia 01/01/2020, donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques i actives.

Els autònoms/es sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
- El/la sol·licitant ha d'acreditar alta al RETA, o a una mutualitat com a sistema alternatiu, amb anterioritat al dia 01/01/2020.
- En cas de tenir persones treballadores a càrrec: la plantilla, prenent en consideració la mitjana de tot l'any 2020, no pot haver superat els 5 treballadors/es. A aquest efecte, s'entén com a plantilla el sumatori de les persones treballadores autònomes, les contractades i les sòcies d'empreses o cooperatives, amb una dedicació mínima del 50% de la jornada laboral, sempre i quan el total de la plantilla, amb independència del tipus de jornada laboral, no superi els 10 treballadors/es.
- La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques de la persona sol·licitant, corresponent al darrer exercici fiscal, ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual i d'igual quantia, respecte a la part de la base imposable corresponent al/a la sol·licitant, en cas de tributació conjunta.
- El rendiment net de l'activitat econòmica, corresponent a tot l'any 2020, no ha de superar l'import de 20.000 euros.
- Disminució de la facturació bruta (sense IVA) de, com a mínim, un 30%, durant el període d'abril a desembre de 2020, respecte al mateix període de l'any 2019. En el 2 cas de professionals autònoms/es donats/des d'alta amb posterioritat al dia 01/04/2019, aquest percentatge es calcularà en relació al període transcorregut entre la data d'alta i el dia 31/12/2019 respecte al mateix període de l'any 2020. En cas que l'autònom/a no hagi tingut activitat durant l'any 2019, haurà d'haver-se donat d'alta, com a molt tard, en data 31/12/2019; i en aquest cas el percentatge es calcularà en relació al període d'abril a desembre de 2020, respecte al 1r trimestre del mateix any.

Les microempreses sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
- La plantilla, prenent en consideració la mitjana de tot l'any 2020, no pot haver superat els 5 treballadors/es. A aquest efecte, s'entén com a plantilla el sumatori de les persones treballadores autònomes, les contractades i les sòcies d'empreses o cooperatives, amb una dedicació mínima del 50% de la jornada laboral, sempre i quan el total de la plantilla, amb independència del tipus de jornada laboral, no superi els 10 treballadors/es.
- El volum de facturació durant l'any 2020 no pot haver superat l'import de 1.000.000 euros, amb independència de la forma jurídica que hagi adoptat la microempresa.
- Disminució de la facturació bruta (sense IVA) de, com a mínim, un 30%, durant el període d'abril a desembre de 2020, respecte al mateix període de l'any 2019. En el cas de microempreses donades d'alta amb posterioritat al dia 01/04/2019, aquest percentatge es calcularà en relació al període transcorregut entre la data d'alta i el dia 31/12/2019 respecte al mateix període de l'any 2020. En cas que la microempresa no hagi tingut activitat durant l'any 2019, haurà d'haver-se donat d'alta, com a molt tard, en data 31/12/2019; i en aquest cas el percentatge es calcularà en relació al període d'abril a desembre de 2020, respecte al 1r trimestre del mateix any.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Els/les sol·licitants han de tenir el domicili fiscal o bé desenvolupar l'activitat econòmica, per a la qual demana la subvenció, al municipi de Girona.

A més, els/les sol·licitants han de complir els següents requisits:
- Estar al corrent de pagaments tributaris.
- Disposar d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.
- Complir amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de minimis i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona.
- No haver amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments declarats improcedents per l'autoritat competent o haver tramitat un ERO durant els 3 mesos anteriors a la contractació subvencionada i/o durant el període subvencionat. ERTO per motiu de causa major no
impedeix sol·licitar aquests ajuts.
- No haver estat sancionada en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.

Revisar més requisits dels/de les sol·licitants establerts a les bases de la convocatòria.

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- DNI/NIE de la persona que signa la sol·licitud
- Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT de l'autònom/a o de la microempresa
- Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de Catalunya
- Caldrà que els/les sol·licitants presentin la fitxa de creditor/a, dades bancàries mitjançant el tràmit electrònic habilitat a tal efecte en el portal de transparència de l'Ajuntament de Girona:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1581.html
- Quan es tracti d'informació o de documents que estiguin en poder de l'Ajuntament de Girona, es podrà exercir el dret a no presentar-los, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys. L'interessat/ada haurà d'indicar l'òrgan on van ser presentats o pel qual van ser emesos, la data de presentació o emissió i el procediment a què corresponen.
- En cas que el/la sol·licitant autoritzi a una persona, empresa o entitat per a la realització del tràmit en nom seu, caldrà adjuntar també l'imprès d'autorització de representació:
https://seu.girona.cat/portal/dades/tramits/_descarrega_ca/Autoritzacio-representacio_ca.pdf

Observacions:
El termini per presentar les sol·licituds és del 2 al 31 de març de 2022.

Més informació
Presentació ReActivem
Bases de la subvenció al BOP
Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010