Ajuntament de Girona

dilluns 29 de novembre 2021, 18:20:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud en relació de rètols a la via pública

Sol·licitud en relació de rètols a la via pública

Sol·licitud en relació a l'alta, canvi de persona titular o baixa de rètols a la via pública.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:

- Plànol d'emplaçament escala 1:500
- Plànol en alçat de la col·locació del rètol i secció de la mateixa
- Plànol de situació del rètol envers la façana
- Descripció del materials colors, il·luminació, mides...
- Fotomuntatge
- Document de pagament de taxa

Observacions:
Segons el cas o la zona cal veure:
- Pla especial Barri Vell
- Edificis catalogats
- Zona d'àmbit
- Pla especial plaça Marquès de Camps
També s'ha de tenir en compte si el rètol és una banderola, sobresurt o és tipus monòlit, doncs aquests hauran de pagar la taxa municipal per tramitar-ho, més el preu públic per ocupació de la via pública.

Legislació
- Ordenança reguladora de les condicions d'instal·lació, funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives i les seves terrasses.
- Ordenança de Publicitat i Instal.lacions Publicitàries.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals
Base topogràfia de la web municipal

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010