Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 09:46:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnia

Sol·licitud d'instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnia

Sol·licitud d'instal·lació d'una caseta de venda de pirotècnica.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
- Document identificatiu de la persona responsable de venda
- Memòria tècnica redactada per un/a tècnic/a competent de la caseta i visada pel col·legi professional corresponent. En cas d'establiments ja autoritzats anteriorment, la memòria tècnica pot ser substituïda per una declaració jurada declarant que no s'han fet modificacions respecte al projecte autoritzat.
- Autorització per dipositar diàriament el material sobrant de la venda en un magatzem autoritzat
- Autorització de la Subdelegació del Govern a Girona per a la venda de material pirotècnic
- Fotocòpia d'alta de l'IAE o bé certificat expedit per AET conforme està donat d'alta censal o bé autorització a l'Ajuntament de Girona per consultar l'alta censal.
- Assegurança de responsabilitat civil

Observacions:
Només s'autoritzen les mateixes cada any.
L'Ajuntament autoritza el lloc on s'ubicarà la caseta.
La Subdelegació del Govern autoritza la instal·lació de la parada.

La comercialització de productes pirotècnics en les festes tradicionals de Sant Joan i Sant Pere queden regulades de la forma següent:
1. Productes autoritzats per a la venda: en el terme municipal de Girona tan sols es pot comercialitzar, a l'abast del públic en general, i en els llocs i establiments degudament autoritzats, el productes pirotècnics que es defineixen en el ban d'Alcaldia de cada any.
2. Ubicació i característiques: la venda de productes pirotècnics es farà exclusivament en casetes instal·lades a la via pública de manera aïllada, segons localització definida "in situ" pels serveis tècnics municipals, tenint en compte que cap caseta podrà trobar-se a menys de 20 metres de qualsevol edificació, ni a menys de 100 metres de benzineres, dipòsits de gas o activitats que comportin risc d'incendi. Preferentment s'instal·laran a prop d'hidrants d'incendis.
Només les casetes a què es fa referència en aquest apartat tindran la condició d'establiment autoritzat, i hauran de disposar del certificat d'idoneïtat expedit pel Servei territorial d'indústria i energia i complir en tot moment els preceptes del Reglament d'explosius i les modificacions posteriors que hi siguin aplicables.
Pel funcionament correcte d'aquesta activitat, s'hauran de complir les següents mesures de seguretat:
a. En l'interior de les casetes s'haurà d'evitar l'existència d'elements de paper, cortines o objectes de fàcil inflamació.
b. Es col·locaran en lloc ben visible cartells amb els següents textos: "prohibit fumar", "prohibida la venda a menors de 14 anys" i "un sol comprador".
c. A cada caseta hi haurà d'haver dos extintors de pols de 6 kg. i no s'hi podrà instal·lar enllumenat elèctric, per la qual cosa s'hauran d'utilitzar lots de piles.
d. Cada caseta podrà emmagatzemar com a màxim 10 kg. de substància explosiva.
Diàriament, un cop acabada la venda, s'hauran de retirar de les casetes els productes sobrants, que s'hauran de transportar a un polvorí autoritzat amb un vehicle diesel adequat al transport d'aquests productes.
e. L'emmagatzamatge s'haurà de fer amb caixes metàl.liques amb pany, que s'haurà de retirar a la nit, i haurà de portar un document en el què figuri el lloc on es dipositarà.
f. Tots els productes hauran de portar impresos la marca, el nom de fabricant i el número de registre industrial.
3. Inspecció del material emmagatzemat: tots els establiments amb autorització per a la venda d'articles pirotècnics estan obligats a facilitar la inspecció del material emmagatzemat per a la seva comercialització a la Policia Municipal i als serveis d'inspecció municipals.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010