Ajuntament de Girona

dimecres 14 d'abril 2021, 09:27:32

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de la via pública derivada d'una activitat

Sol·licitud d'ocupació de la via pública derivada d'una activitat

Sol·licitud en relació de l'alta, canvi de persona titular o baixa de taules, cadires i estufes.
Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s'ha de disposar de llicència municipal vigent.
La llicència és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l'any en curs, havent d'efectuar nova petició de renovació el mes anterior a l'acabament de la llicència.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals:
TARIFES PER CATEGORIA DEL CARRER
TAULES I CADIRES: 1ª i 2ª 3º i 4ª 5ª/ÚNICA
Superfície < o = 16 m2 5,15 4,25 3,10
16 m2 < superfície < 30 m2 6,00 4,65 3,45
Superfície igual o major a 30 m2 6,85 5,05 3,75
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 82,50 EUR
BAR-XURRERIA: 18,65 17,55 16,55
RESTAURANT:
Fins a 50 m2: 56,85 46,55 35,20
Més de 50m2: 67,20 56,85 46,55

Requisits previs:
Gaudiran d'una reducció del 10% de la tarifa aquelles terrasses que finalitzin la seva activitat com a màxim a les 23:00h.

Documentació que cal aportar:

Per la primera sol·licitud d'ocupació per a la col·locació de:
TAULES I CADIRES
- Plànol d'emplaçament esc.1/500
ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP)
- Garantia de Qualitat i Certificat d'Homologació de la Comunitat Europea de les estufes.
- Catàleg on s'indiqui el model les característiques, el material, el color, les dimensions, etc.
ALS 15 DIES POSTERIORS DE LA SEVA COL·LOCACIÓ S'HA DE PRESENTAR:
Contracte amb l'empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats.
Assegurança de responsabilitat civil vigent on es contempli la instal·lació d'estufes a la via publica.
ESTUFES ELÈCTRIQUES
- Projecte de la instal·lació signat pel tècnic/a titulat/da competent.
ELEMENT PUBLICITARI
- Croquis del disseny i mides.

Per la renovació:
ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP)
- Assegurança de responsabilitat civil vigent on es contempli la instal·lació d'estufes a la via publica.
- Contracte amb l'empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats.
ESTUFES ELÈCTRIQUES
- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per una empresa instal·ladora autoritzada, degudament tramitat per una EIC (Tüv Rheinland o ECA).

Observacions:
També poden demanar el permís per col·locar:
PARA-SOLS
Només es permetrà la col·locació de para-sols conjuntament amb taules i cadires. El tipus de suport que s'utilitzi no haurà de danyar el paviment de la via pública ni dificultar el pas de vianants.
ESTUFES DE GAS PROPÀ (GLP)
- Només pot sol·licitar permís per col·locar estufes l'establiment que disposi llicència municipal vigent per col·locar de taules i cadires a la via pública.
- El permís de les estufes es limita a la temporada compresa entre els mesos d'octubre a abril.
- Les estufes han de ser models homologats i s'han d'adaptar a la normativa europea fixada en la Directiva 90/396/CEE, de 29 de juny de 1990, relativa a la proximitat de les legislacions dels Estats Membres que fa referència als aparells de gas, o, en el seu cas, aquella que resulti de concreta aplicació i es trobi vigent en cada moment.
L'estructura de les estufes ha d'anar protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació d'aquells elements que emmagatzemin el gas propà.
- S'autoritza una estufa a partir de 4 mòduls, configura un mòdul una taula i quatre cadires. El color de l'estufa haurà d'harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa.
- Les estufes s'han de retirar diàriament, al igual que la resta de mobiliari d'acord amb l'horari establert per normativa de la terrassa autoritzat al respecte. No s'autoritza instal·lar estufes a menys de 2 m de la línia de façana dels immobles, ni d'altres elements de naturalesa anàloga, com poden ser arbres, fanals...
La totalitat d'elements i mobiliari susceptibles de ser instal·lats a les terrasses no pot en cap cas sobrepassar els límits establerts en l'àmbit de l'autorització. L'establiment ha de disposar d'extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, ubicats en un lloc de fàcil accés.
ESTUFES ELÈCTRIQUES
- No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les terrasses ni aeri.
- La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes ha de ser soterrada.
- La instal·lació elèctrica a les terrasses ha de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT.
- Finalitzat l'horari d'atenció al públic de l'establiment, s'haurà de deixar sense subministre elèctric la instal·lació.
GELADORES
- La comercialització dels aliments es farà d'acord amb les normes tecnicosanitàries vigents. Només es permet un element per establiment.
BARRI VELL
- En els casos d'aplicació del Pla especial del Barri Vell també s'haurà de presentar informació dels materials i colors del mobiliari urbà.


Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Termini resolució
1 mes

Més informació
Ordenances fiscals
Base topogràfica de la web del municipi

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010