Ajuntament de Girona

dissabte 18 de novembre 2017, 02:01:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de càlcul de la desqualificació d'habitatges de protecció oficial

Sol·licitud de càlcul de la desqualificació d'habitatges de protecció oficial

Si es vol vendre un habitatge de protecció oficial a preu de mercat lliure cal demanar-ne la desqualificació.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2017: 25,70 EUR

Documentació que cal aportar:

- Escriptura de compravenda de l'habitatge.
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal.
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant.

Observacions:
Les persones interessades hauran de reintegrar els beneficis fiscals atorgats per aquest motiu incrementats amb l'interès corresponent.

Legislació
- Decret 2114/1968, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per l'aplicació del text refós d'habitatges de protecció oficial aprovat per decrets 2131/1963, de 24 de juliol i 3964/1964, de 3 de desembre.

Termini resolució
3 mesos

Més informació
Ordenances fiscals 2017

 

© 2017 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010