Ajuntament de Girona

divendres 16 de novembre 2018, 08:20:51

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística, està subjecte al règim de llicència a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la legislació urbanística d'aplicació.

    Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2018:
Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada de l'execució d'un pla parcial: 7,30 EUR
Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada d'altres actuacions: 14,80 EUR
Cerificat de no necessitat de llicència de parcel·lació. Per cada parcel·la objecte de certificat: 14,80 EUR

Documentació que cal aportar:
- Memòria urbanística (2 còpies)
- Plànol de situació o emplaçament a Escala 1:500 (pot ser facilitat per l'Ajuntament)
- Plànol d'identificació gràfica de la finca a parcel·lar
- Plànol d'identificació de les parcel·les resultants
- Memòria en què es faci referència al planejament que estableix les condicions de la parcel·lació; es descrigui la finca que s'ha de parcel·lar, la seva superficíe, situació i longitud de les parcel·les i de les façanes; així com, que es justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriguim les parcel·les resultants amb expressió de la seva superfície i localització.
- Proforma del document públic que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica que es sol·lcita.
- Plànol de situació o emplaçament de la finca, a escala mínima 1:500.
- Plànol d'identificació gràfica de la finca que s'ha de parcel·lar i el plànol d'identificació de les parcel·les resultants.

Observacions:
En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions establertes a la legislació urbanística i el planejament vigent.
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Ordenaces d'edificació del municipi aprovades definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament el dia 13 d'abril de 2015 (BOP núm. 82-29/04/2015).
- Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC núm. 4618 de 21 d'abril de 2006.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010