Ajuntament de Girona

dilluns 9 de desembre 2019, 22:00:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència d'obres

Sol·licitud de llicència d'obres

La realització d'obres està subjecta a l'obtenció d'una llicència atorgada per l'Ajuntament.
Són obres ordinàries:
- Obres de primer establiment o de nova planta (que donen lloc a la creació/substitució d'un bé immoble).
- Obres de gran rehabilitació o reparació quan afectin fonamentalment l'estructura resistent, la sustentació i la seguretat dels edificis i instal·lacions o suposin l'alteració del volum.
- Obres de reforma (conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent).
- Obres de conservació i/o manteniment que tenen per objecte evitar o fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l'ús natural del bé (sempre que no siguin obres menors).
Tindran consideració d'obres ordinàries les llicències d'obres que no siguin menors.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona promotora de l'obra, ja sigui constructora, la propietària o llogatera de la finca.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
La taxa que s'ha de pagar és en funció del pressupost: (O.F. 2012)
Fins a 6000 EUR. 109,10 EUR.
De 6000 a 10000 EUR. 181,70 EUR.
De 10000 a 50000 EUR. 302,80 EUR.
Més de 50000 EUR. 484,55 EUR.
L'ICIO és del 3.90% del pressupost de l'obra.
En el moment de fer la sol·licitud es farà un document de pagament de taxa, que s'haurà de fer efectiu en el termini de 10 dies en qualsevol entitat de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.

Documentació que cal aportar:
- Còpia oficial de plànol de senyalització d'alineacions i rasant.
- Cèdula urbanística.
- Projecte tècnic per duplicat.
- Quan procedeixi, escriptura de mancomunitat de patis, inscrita en el Registre de la Propietat.
- Document de pagament de taxa/preu públic municipal. Un cop concedida la llicència es notifica la liquidació definitiva.

Si tot i ser obra ordinària, l'estructura no queda afectada, (només tira envans) i no és al Barri Vell, caldrà portar:
· Certificat tècnic conforme allò que modifica no és estructural
· Plànol de distribució abans i desprès de l'obra
· Pressupost total
· Document de pagament de taxes

Observacions:
- La validesa de les llicències d'obres majors és d'un a tres anys.
- Existeixen uns beneficis fiscals que es poden consultar a l'article 4 de la ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Resolució 2 mesos.

Legislació
Decret Legislatiu 1 / 2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Ordenances d'edificació.
Ordenances fiscals.

Termini resolució
2 mesos

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència d'obres de reparació menor

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010