Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 08:35:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de targeta bus 70

Sol·licitud de targeta bus 70

La targeta Bus 70, vàlida per totes les línies urbanes de Girona, permet realitzar 40 viatges gratuïts cada mes natural amb possibilitats de transbord.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de targeta bus 70:
- Targeta caducada / deteriorada que s'ha de canviar (si escau)
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
- Document identificatiu de la persona interessada
- Justificació de la petició (si escau)
- Denúncia de sostracció o pèrdua
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
La poden sol·licitar les persones empadronades a Girona que hagin complert els 70 anys.
La targeta és personal i intransferible i no s'ha de renovar.
Queda anul·lada si es dóna de baixa al Padró municipal d'habitants de Girona.
S'aplicarà una taxa de 6,40 EUR en cas d'efectuar un duplicat de la targeta, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament causat per la persona.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de duplicat de targeta del Bus en cas de pèrdua, trencament o robatori
Sol·licitud de targeta bus 18
Sol·licitud de targeta de bus 65
Sol·licitud de targeta de Bus Social
Sol·licitud de targeta bus 25

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010