Donar-se d'alta al sistema d'inscripcions

Ha de tenir mes de 6 caràcters.

Cancel.lar
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La inscripció a aquest servei suposa el consentiment per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers de l’Ajuntament de Girona, dels quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades.

La finalitat és exclusivament per a la prestació d’aquest servei, sobre la base legal que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66). Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que sigui necessari per a l’execució de la prestació del servei o una norma legal ho autoritzi.

Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets (drets ARSLOP: accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu adreçar a la persona Delegada de Protecció de Dades (DPO@ajgirona.cat).

Ajuntament de Girona - Plaça del vi, 1 - 17004 Girona - 972 419 010 - ajuntamentinforma@ajgirona.cat