Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 04:25:53

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Gestió Tributària i Recaptació

Presentació

Des de les oficines de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar l’acompliment dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del nostre servei, i és el nostre compromís, fer-ho de la manera més eficient i amable possible.

Per això des de fa anys treballem per incorporar les noves tecnologies en la tramitació i resolució de sol·licituds i recursos i facilitem la informació i l’assessorament personal a través de les nostres oficines i campanyes informatives.

Us presentem una carta de serveis que pretén explicitar els nostres compromisos de futur amb la voluntat de continuar millorant. Un sistema tributari municipal àgil, just i eficaç, que permeti que Girona gaudeixi del nivell de serveis que la ciutadania exigeix, és el nostre principal objectiu.Què fem ?

La nostra feina consisteix a dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.


Què oferim ?

 • Assessorament i informació als contribuents en l’acompliment de les seves obligacions fiscals.
 • Facilitació de gestions tributàries amb altres administracions (tràmits cadastrals, certificats de l’AEAT...).
 • Expedició de certificats (de béns, de pagament...).
 • Tramitació de beneficis fiscals.
 • Consulta i canvi de dades fiscals.
 • Tramitació i resolució de sol·licituds i recursos.
 • Domiciliació bancària de tributs.
 • Ajornaments i fraccionaments de pagament.
 • Recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment de tots els tributs i altres ingressos públics municipals.

A qui ens adrecem ?

Contribuents de la ciutat de Girona.


El nostre compromís

 1. Disposar d’informació sobre cotitulars de béns immobles.
 2. Enviar una carta informativa en el període que va de la finalització del període voluntari a la notificació de la provisió de constrenyiment.
 3. Enviar cada any, un full informatiu a tots els contribuents amb el calendari del contribuent i amb una explicació, en un llenguatge entenedor, sobre els tributs municipals.
 4. Resoldre les peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos en un termini màxim de 30 dies, si no és necessari demanar informes o dades addicionals.

Ajudeu-nos a millorar

 • Comuniqueu qualsevol canvi de les vostres dades fiscals per telèfon, fax o utilitzant el formulari que trobareu a la nostra plana web.
 • Domicilieu el pagament dels vostres rebuts.
 • Utilitzeu la tramitació telemàtica per evitar desplaçaments.

Contacte

Podeu accedir al nostre servei:

PER INTERNET:

Es pot trobar informació i fer la majoria d’accions a través del nostre web www.girona.cat/tributs

Si disposeu de signatura electrònica podeu fer els tràmits següents:
- consulta i canvi de les dades fiscals
- reclamacions i interposar recursos
- certificats - bonificacions
- exempcions
- canvi de titular dels diferents impostos
- baixes de tributs
- devolucions
- duplicats de pagament
- domiciliacions bancàries
- autoliquidació de plusvàlues i vehicles
- sol·licitud d’ajornaments o fraccionaments
- pagament de rebuts

Si disposeu de PIN, a part de poder pagar els tributs, podeu fer qualsevol consulta. En cas de no disposar ni de signatura electrònica ni de PIN, podeu descarregar qualsevol dels impresos, omplir-los i presentarlos a l’Ajuntament. També podeu fer els pagaments si disposeu de l’avís de pagament.

PER TELÈFON, CORREU ELECTRÒNIC O FAX:

 • GESTIÓ TRIBUTÀRIA
  Per sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals podeu contactar amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o fax.
  Tel. 972 419 413
   Fax. 972 419 097
  gestio@ajgirona.cat
   
 • RECAPTACIÓ
  Per sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa al pagament, fraccionament, ajornament i domiciliació de rebuts, així com per a tot allò referent al procediment executiu de cobrament (recàrrecs, interessos, embargaments...) podeu contactar amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o fax.
  Tel. 972 419 405 | 972 419 436
  Fax. 972 419 407
  recaptacio@ajgirona.cat

DE FORMA PRESENCIAL:

Per a la presentació de qualsevol documentació en relació amb la gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Girona també us podeu dirigir a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a qualsevol centre cívic de la ciutat.

 • OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)
  Plaça del Vi, 1
  972 419 010
  De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h.
   
 • L'AJUNTAMENT MÉS A PROP
  L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament. 

Compliment dels compromisos

Resposta de les peticions

Resoldre el 90% de les peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos en un termini màxim d'un mes, si no és necessari demanar informes o dades addicionals.

Periode Peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos resolts en un temps inferior a 1 mes Peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos Grau d'acompliment Semàfor
2012  3er Trimestre 282 357 79% Semàfor groc
2012  2on Trimestre 650 780 83% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 357 419 87% Semàfor verd
2011   1561 1800 87% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 270 328 82% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 238 285 84% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 739 847 87% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 314 340 92% Semàfor verd
2010   1.096 1.268 86% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 144 155 93% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 144 155 93% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 544 656 83% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 264 302 87% Semàfor verd
2009   1.170 1.324 88% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 228 262 87% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 223 276 81% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 413 460 90% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 306 326 94% Semàfor verd
2008   1.029 1.120 92% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 254 302 84% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 775 818 95% Semàfor verd
Temps d'espera del servei

El temps d'espera per rebre atenció en el servei de gestió tributària no serà superior a 10 minuts.

Periode Atencions fetes amb un temps d'espera inferiors a 10 minuts Total d'atencions fetes Grau d'acompliment Semàfor
2012  3er Trimestre 1389 1389 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 2344 2344 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 1783 1783 100% Semàfor verd
2011   7291 7291 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 1545 1545 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 1496 1496 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 2430 2430 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 1.820 1.820 100% Semàfor verd
2010   8.524 8.556 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 1.720 1.736 99% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 1.720 1.736 99% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 3.206 3.206 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 1.878 1.878 100% Semàfor verd
2009   7.770 7.770 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 1.641 1.641 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 1.791 1.791 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 2.516 2.516 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 1.822 1.822 100% Semàfor verd
2008   1.847 1.876 98% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 198 201 99% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 443 453 98% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 646 648 99,7% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 560 574 98% Semàfor verd
Resposta de les consultes per e-mail

Les consultes mitjançant web o correu electrònic es respondran en un termini màxim de 3 dies laborables.

Periode Consultes contestades dins termini Total de consultes Grau d'acompliment Semàfor
2012  3er Trimestre 375 376 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 686 702 98% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 302 322 94% Semàfor verd
2011   977 1012 97% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 169 181 93% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 190 198 96% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 430 442 97% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 188 191 98% Semàfor verd
2010   787 831 95% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 158 173 91% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 158 173 91% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 362 375 97% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 109 110 99% Semàfor verd
2009   436 464 94% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 64 66 97% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 70 79 89% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 221 233 95% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 81 86 94% Semàfor verd
2008   102 115 89% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 45 51 88% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 57 64 89% Semàfor groc
Resposta de les queixes

Les queixes i suggeriments que arribin al servei via correu electrònic, es respondran en un termini màxim de 3 dies laborables i les que arribin a través d'instància via registre general seran contestades en un termini no superior a 15 dies laborables.

Periode Queixes per correu electrònic contestades dins termini Total de queixes per correu electrònic Grau d'acompliment Semàfor
2012  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2012  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 1 28 4% Semàfor vermell
2011   36 36 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre 8 8 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 28 28 100% Semàfor verd
2010   27 27 100% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre 27 27 100% Semàfor verd
2009   114 117 97% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 21 22 95% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 49 50 98% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 30 31 97% Semàfor verd
2008   29 33 88% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 19 21 90% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 10 12 83% Semàfor groc
Periode Queixes per registre d'entrada contestades dins termini Total de queixes per registre d'entrada Grau d'acompliment Semàfor
2012  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2012  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2012  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2011   - - - Semàfor gris
2011  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2010   - - - Semàfor gris
2010  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   175 196 89% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre 175 196 89% Semàfor groc
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2008   - - - Semàfor gris
2008  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2008  3er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010