Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:36:09

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » e-Factures

Factures electròniques

En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les empreses que hagin d’emetre factures a l'Ajuntament de Girona, des del dia 15 de gener de 2015, han de presentar-les en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, el qual ja està adherit al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe) mitjançant el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

Empreses que estan obligades a enviar-nos factures electròniques:

Base 23 de les bases d’execució del pressupost 2022

Estan obligades a usar la factura electrònica i a presentar-la a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

  1. Societats anònimes
  2. Societats de responsabilitat limitada
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  5. Unions Temporals d’Empreses (UTE)
  6. Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titularització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Les factures en paper s’han de presentar en el registre general de l’entitat corresponent, el qual les ha de trametre diàriament a la unitat de comptabilitat respectiva amb la finalitat aquesta unitat les anoti en el registre comptable de factures.

S’estableix com a Punt General d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i vist el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat (FACe).

L’Ajuntament de Girona, amb CIF P1708500B, està adherit a la plataforma de l’AOC per l’emissió de facturació electrònica.
Podeu accedir-hi a través del següent enllaç:

Accés a la Bústia de e-Factures

Informació important:

Els codis DIR3 per als òrgans gestors, per a les unitats tramitadores i les oficines comptables és el L01170792.

Les factures han de ser amb format XML "facturae". Els pdf no són vàlids.

Caldrà que en la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o subministrament, així com el departament o centre al qual s’ha realitzat el servei o obra, o lliurat el material, i en el seu cas els números d’albarà.

Ajuda i suport:

 

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010