Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:37:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Policia Municipal

Presentació

L'actuació de la Policia Municipal es basa en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

Aquesta Carta de Serveis presenta, per una banda, tots els serveis que des de la Policia Municipal es presten als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat; per l'altra, concreta els compromisos de qualitat que s'ofereixen. Expressa, per tant, la voluntat de portar a la pràctica, amb la màxima eficàcia i a través del compromís públic, els principis de l'actuació policial.

Es tracta també de millorar el grau d'autoexigència i poder valorar la qualitat del servei. En definitiva, d'estar a punt per donar resposta a les necessitats i exigències de la societat gironina.Què fem ?

La nostra feina consisteix a assegurar els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes, preservar la convivència i el foment de la cohesió social.

La implicació social, la presència en el territori, la proximitat a la ciutadania i la voluntat de servei són els criteris que han de permetre oferir una resposta adequada a les demandes i necessitats ciutadanes, i configuren la tasca policial com una activitat de servei públic.


Què oferim ?

POLICIA ASSISTENCIAL:

Actuacions de la policia que tenen com a finalitat l'auxili directe a la ciutadania i la seva protecció. L'objectiu d'aquest tipus d'intervencions és la protecció dels drets, la resolució dels conflictes que es puguin donar entre particulars i l'accés a la informació per tal d'ajudar i orientar els ciutadans i ciutadanes en la canalització del seu problema davant de l'organisme o institució corresponent.

     OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

 • Atenció i informació a la ciutadania de qualsevol assumpte relacionat amb la tasca de policia.
 • Recepció de les denúncies presentades pels ciutadans i ciutadanes.
 • Recepció de qualsevol queixa o suggeriment vers el servei.
 • Informació a la persona denunciant sobre els seus drets com a víctima d'un delicte.
 • Derivació, en determinats delictes (violència de gènere, agressions sexuals), a l'oficina d'atenció a la víctima.
 • Patrulla mòbil d'atestats per a la intervenció en el lloc dels fets.
 • Denúncies via Internet a través de la pàgina www.girona.cat/policia.

     ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

 • Auxili permanent i immediat a les víctimes i seguiment personalitzat dels casos, a les dependències de la policia o bé al lloc on siguem requerits.
 • Atenció especial a les víctimes de maltractaments en l'àmbit de la llar (violència domèstica i violència de gènere). Aquestes persones són ateses per personal amb formació especial i es posa a la seva disposició un espai específic per tal d'atendre-les de manera més acurada i personalitzada.
 • Oferim informació d'altres serveis, municipals, autonòmics o estatals, com assessorament jurídic, ajuts econòmics o qualsevol altra prestació a la qual tinguin dret els ciutadans i ciutadanes.
 • Seguiment i assessorament de les víctimes de violència de gènere durant tot el procediment judicial.
 • Entrevista amb totes les persones denunciades com a agressores, amb la finalitat de dissuadir-les de noves agressions.

     ATENCIÓ ALS MENORS

 • Custodiem i posem a disposició dels pares i mares o del centre escolar els nens i nenes menors que siguin localitzats en situació d'absentisme escolar. També ens posem en contacte amb els serveis socials per comunicar-los aquesta situació i facilitarlos el seguiment del/de la menor.
 • En el cas de menors desemparats/des, els oferim una primera assistència per protegir aquests infants de riscos potencials i els posem a disposició dels pares i mares, tutors/es i/o els corresponents serveis socials.
 • Participació activa en la Comissió Interadministrativa de seguiment de conflictivat als centres escolars.

     MEDIACIÓ EN CONFLICTES PRIVATS

 • Intervenció, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per resoldre conflictes entre particulars.
 • Assessorament i informació a totes les parts, per arribar a una solució amistosa del conflicte. En cas que sigui necessari fem la denúncia o acta corresponent.
 • Seguiment de les mediacions efectuades amb la publicació d'una memòria anual.

SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT:

Tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes. La seguretat s'identifica en un entorn pacífic on la ciutadania pot conviure democràticament, perquè són respectats el seus drets, llibertats i béns. Per la seva banda, la policia de proximitat permet un millor coneixement del territori i de les característiques socials de l'entorn amb la finalitat de donar una resposta més àgil als problemes que es puguin plantejar a la ciutat de Girona.

     SEGURETAT CIUTADANA

 • Presència continuada i efectiva a la via pública amb caràcter preventiu, combinant la presència a peu i amb vehicle.
 • Assignació d'efectius policials a festes, actes lúdics, concentracions o esdeveniments que, per les seves característiques, fan aconsellable aquesta presència policial, per tal de preservar un entorn pacífic de convivència i protegir el conjunt de ciutadans i ciutadanes.
 • Instal·lació d'oficines d'atenció ciutadana (OAC) per a esdeveniments de molta afluència en dates determinades.
 • Disposem d'unitats especialitzades en la investigació de delictes i faltes.
 • Disposem d'unitats d'intervenció susceptibles d'actuar en situacions especifiques i quan les característiques del risc així ho aconsellin.

     POLICIA COMUNITÀRIA

 • La seguretat dels i les joves. Impuls de la coordinació dels diferents serveis tant de la Generalitat com de l'Ajuntament per fer un seguiment integral i transversal dels seus problemes.
 • Assessorament dels ciutadans i ciutadanes en temes de seguretat ciutadana o de policia administrativa mitjançant entrevistes i reunions amb centres cívics, escoles, associacions de veïns, llars d'avis o representants de comerços. Recollida d'informació en relació amb les inquietuds de la ciutadania per planificar els serveis més adients i informar del resultat de les actuacions.
 • Destinar els efectius necessaris per regular el trànsit en determinats centres escolars, en hores d'entrada i sortida, en funció de criteris com seguretat per als infants, ubicació de l'escola o problemàtica viària que es pugui presentar.
 • Informar de totes les incidències observades als serveis municipals competents per a la seva resolució.
 • Policies de barri, per afavorir un accés més fàcil i còmode a la ciutadania.

     PREVENCIÓ, CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA

 • Campanyes (violència domèstica, drogues o temes d'alarma social) per sensibilitzar i informar els ciutadans i ciutadanes.
 • Xerrades informatives, amb personal especialitzat, en centres escolars o en altres institucions a demanda dels i les responsables corresponents.

POLICIA ADMINISTRATIVA:

Actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, i evitar o denunciar la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans i ciutadanes. Inclouen activitats com el control de sorolls, compliment d'horaris en establiments, capacitat en locals, control de gossos, medi ambient, activitats econòmiques perilloses o il·legals... Aquestes actuacions pretenen garantir la convivència i contribuir al manteniment i millora de la qualitat de vida ciutadana.

 • Ens traslladem a demanda del ciutadà o ciutadana al lloc on siguem requerits a fi de comprovar i denunciar, si cal, les infraccions relacionades amb l'incompliment de les normatives administratives.
 • Planificació i realització anual, amb criteris d'estacionalitat o d'especial sensibilitat ciutadana, d'actuacions i campanyes de sensibilització i control relacionades amb diferents aspectes de la tasca de policia administrativa. Aquestes campanyes es fan de forma coordinada amb altres serveis municipals o autonòmics.

TRÀNSIT:

El control i la regulació del trànsit i el control de vehicles i conductors i conductores és una de les eines bàsiques per afavorir l'ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions en aquest àmbit són de caràcter assistencial, sancionador i, sobretot, preventiu.

 • Investigació de les causes dels accidents de trànsit mitjançant personal especialitzat amb dades objectives que permetin l'esclariment dels fets.
 • Servei de retirada de vehicles les 24 hores del dia.
 • Informació a les parts afectades sobre les dades bàsiques de l'accident i orientació sobre els tràmits que cal fer.

A qui ens adrecem ?

A tota la ciutadania de Girona i a totes les persones que visitin la ciutat.


El nostre compromís

POLICIA ASSISTENCIAL:

     OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

 • Atenem i informem la ciutadania les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Aquesta informació és facilitada per personal qualificat per tal de garantir que sigui clara i fiable.
 • Oferim un tracte amable i respectuós a totes les persones i garantim en tot moment la confidencialitat de les dades personals.
 • Tramitem amb agilitat i rapidesa les denúncies i fem l'oportuna difusió a altres policies per facilitar-ne la resolució. En cas d'una gran acumulació de persones a les nostres dependències, informem del temps d'espera previst. 
 • Atenem de forma immediata aquelles persones que hagin estat víctimes de delictes violents, i se'ls ofereix protecció i orientació per evitar al màxim una possible segona victimització.
 • En el cas que la persona denunciant tingui mobilitat reduïda, ens desplacem al lloc indicat amb una patrulla mòbil en un termini màxim d'una hora.

     ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

 • Garantim un servei d'atenció a les víctimes les 24 hores. Un equip d'agents sota la supervisió d'una psicòloga vetllarà per l'estat de la víctima tant físic com psíquic en espera de la derivació als serveis especialitzats.
 • Garantim un servei d'alarma telefònica les 24 hores. Totes les dones amb ordre de protecció disposaran d'un aparell telefònic d'alarma amb sistema de localització GPS per activar en cas d'agressions.

     ATENCIÓ ALS MENORS

 • Avisem immediatament pares i mares o tutors i tutores del/de la menor desemparat, un cop ha arribat a les nostres dependències.
 • Avisem immediatament els serveis socials, un cop el o la menor ha arribat a les nostres dependències.
 • Traslladem el o la menor al domicili o institució en cas de la impossibilitat que pares/mares o tutors/es se'n facin càrrec.
 • Les estades a les dependències policials es faran en un espai que eviti la victimització.

     MEDIACIÓ EN CONFLICTES PRIVATS

 • Quan som requerits per efectuar una mediació, ens comprometem a iniciar la mediació en un termini màxim de 5 dies.

SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT:

     SEGURETAT CIUTADANA

 • En cas de situació greu al nucli urbà que requereixi intervencions d'urgència, ens comprometem a una actuació policial immediata i adequada en un termini màxim de 7 minuts.
 • Ens comprometem a potenciar el conjunt d'actuacions preventives de la Policia Municipal, elaborant un mapa delinqüencial a partir de les denúncies presentades, a fi d'optimitzar el conjunt d'actuacions preventives de la policia a la ciutat.

     POLICIA COMUNITÀRIA

 • Oferim als ciutadans i ciutadanes la possibilitat de fer denúncies en temes de trànsit o de manca de civisme a través dels policies de barri i en el mateix lloc dels fets.
 • Quan som requerits per a una entrevista personal, ens posem en contacte, telefònic o domiciliari, amb el ciutadà en el termini màxim de 72 hores.
 • Garantim la presència de policies de barri a tota la ciutat, durant el curs escolar, des de les 9 fins a les 19 hores de dilluns a divendres.

     PREVENCIÓ, CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA

 • Ens comprometem a fer, segons les peticions dels centres escolars, un mínim de 125 cursos d'educació viària en el marc del programa de recursos educatius de l'Ajuntament.
 • Fem controls setmanals en zones d'oci nocturn de la ciutat tots els divendres i dissabtes de l'any, per mantenir la seguretat i convivència ciutadana.

POLICIA ADMINISTRATIVA:

 • Fem reunions trimestrals amb els diferents sectors d'activitat de la ciutat. 
 • Inspeccionem cada nou local de concurrència pública.
 • Ens comprometem a informar de les actuacions realitzades en cas de queixes veïnals per activitats econòmiques.

TRÀNSIT:

 • En cas d'accident greu en el nucli urbà hi acudim en un termini màxim de 7 minuts per donar assistència a les víctimes, protegir la resta d'usuaris i usuàries i restablir el trànsit al més aviat possible. Informem les persones interessades respecte a les gestions administratives que cal dur a terme.
 • Retirem qualsevol vehicle en 15 minuts des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que aquest vehicle obstaculitza greument la circulació de vehicles o vianants.
 • En el cas de vehicles abandonats que puguin representar risc per a la seguretat ciutadana, ens comprometem a retirar-los en un màxim de 24 hores després que s'hagi formalitzat la denúncia corresponent per abandonament. Pel que fa a la resta de vehicles abandonats, la retirada es fa en un termini de 60 dies, sempre d'acord amb els supòsits recollits a la normativa vigent.

Ajudeu-nos a millorar

Per fer alguna gestió, cal portar sempre el DNI, permís de conducció, passaport o permís de residència.
Si la gestió fa referència a un vehicle, cal portar el permís o llicència de conduir, el permís de circulació, l'assegurança obligatòria i la targeta d'inspecció tècnica del vehicle.

El telèfon d'urgència és el 092. És gratuït i està disponible les 24 hores del dia. Per facilitar l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes que puguin necessitar els serveis policials, requeriu-los només per a situacions d'emergència.

Amb vista a tràmits futurs, és convenient identificar la persona que us atén, tant personalment com telefònicament.

Contacte

POLICIA MUNICIPAL DE GIRONA
c. Bernat Bacià, 4
17001 Girona
policia@ajgirona.cat
www.girona.cat/policia

Telèfon d'emergències: 092

Telèfons de contacte
Servei Telèfon Extensió Fax
Central de comandament 972 419 092    972 419 421
Oficina d'Atenció al Ciutadà 972 419 090    972 419 091
Secció de Policia Comunitària 972 419 092 324  
Secció d'Investigació i Seguretat 972 010 214 017  
Direcció del Servei 972 419 095    
Comandament de Guàrdia 972 419 092 130  
 

Compliment dels compromisos

Actuació en cas d'urgència

En cas de situació greu al nucli urbà que requereixi intervencions d'urgència, ens comprometem a una actuació policial immediata i adequada en un termini de 7 minuts.

Periode Actuacions en un temps inferior a 7 minuts Total d'actuacions Grau d'acompliment Semàfor
2011   1798 2181 82% Semàfor groc
2011  4rt Trimestre 451 527 86% Semàfor groc
2011  3er Trimestre 448 563 80% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 443 570 78% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 456 521 88% Semàfor groc
2010   1.825 2.036 90% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 454 469 97% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 459 513 89% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 444 511 87% Semàfor groc
2009   2.195 2.700 81% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 452 557 81% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 591 734 81% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 611 746 82% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 541 663 82% Semàfor groc
2008   2.300 2.808 82% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 552 681 81% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 611 739 83% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 575 719 80% Semàfor groc
2008  1er Trimestre 562 669 84% Semàfor groc
Realització de reunions per tractar temes de seguretat

Ens comprometem a fer reunions per tractar temes de seguretat, quan siguin sol·licitades per qualsevol sector d'activitat de la ciutat, en un termini màxim de 15 dies a partir de la petició.

Nou indicador incorporat a partir del 2n trimestre del 2009.

Periode Reunions realitzades dins de termini Reunions realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2011   21 21 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2010   13 13 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2009   17 17 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 6 6 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
Realització d'entrevistes personals

Quan som requerits per a una entrevista personal ens posem en contacte telefònic o domiciliari amb el ciutadà en el termini màxim de 72 hores, .

Periode Entrevistes realitzades dins termini Total entrevistes realitzades Grau d'acompliment Semàfor
2011   293 293 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 81 81 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 115 115 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 115 115 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 97 97 100% Semàfor verd
2010   327 327 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 66 66 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 108 108 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 101 101 100% Semàfor verd
2009   629 629 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 133 133 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 123 123 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 144 144 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 229 229 100% Semàfor verd
2008   171 181 94% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 32 34 94% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 62 68 91% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 51 56 96% Semàfor verd
Efectuació d'una mediació en conflictes privats

Quan som requerits per efectuar una mediació, ens comprometem a iniciar la mediació en un màxim de 5 dies.

Periode Mediacions dins termini Total mediacions Grau d'acompliment Semàfor
2011   81 81 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 31 31 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 27 27 100% Semàfor verd
2010   91 91 100% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 24 24 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 26 26 100% Semàfor verd
2009   189 189 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 40 40 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 18 18 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 106 106 100% Semàfor verd
2008   165 165 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 87 87 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 23 23 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 34 34 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
Actuació en cas d'accident de trànsit

En cas d'accident en el nucli urbà hi acudim en un termini màxim de 7 minuts.

Periode Intervencions dins termini Total intervencions Grau d'acompliment Semàfor
2011   409 503 81% Semàfor groc
2011  4rt Trimestre 91 119 76% Semàfor groc
2011  3er Trimestre 81 99 82% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 103 124 83% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 134 161 83% Semàfor groc
2010   518 598 87% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 121 132 92% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 126 152 83% Semàfor groc
2009   363 478 76% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 125 151 83% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 109 152 72% Semàfor vermell
2009  2on Trimestre 52 82 63% Semàfor vermell
2009  1er Trimestre 77 93 83% Semàfor groc
2008   455 581 78% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 118 155 76% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 98 121 81% Semàfor groc
2008  2on Trimestre 126 166 76% Semàfor groc
2008  1er Trimestre 113 139 81% Semàfor groc
Actuació per retirar vehicles que obstaculitzen la circulació

Retirem qualsevol vehicle en 15 minuts des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que aquest vehicle obstaculitza greument la circulació de vehicles o vianants.

Periode Vehicles retirats en menys de 15 minuts Total de vehicles retirats Grau d'acompliment Semàfor
2011   95 105 90% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 29 31 94% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 28 32 88% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 20 23 87% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 18 19 95% Semàfor verd
2010   69 71 97% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 14 14 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 18 19 95% Semàfor verd
2009   103 107 96% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 12 13 92% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 20 20 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 35 36 97% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 36 38 95% Semàfor verd
2008   170 213 80% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 29 60 48% Semàfor vermell
2008  3er Trimestre 25 27 93% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 45 48 94% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 71 78 91% Semàfor verd
Actuació en cas de vehicles abandonats

En el cas de  vehicles abandonats que puguin representar risc per a la seguretat ciutadana, ens comprometem a retirar-los en un màxim de 24 hores després que s'hagi formalitzat la denúncia corresponent per abandonament. Pel que fa a la resta de vehicles abandonats, la retirada es fa en un termini de 60 dies.

Periode Vehicles retirats en menys de 24 h Total de vehicles retirats Grau d'acompliment Semàfor
2011   3 3 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2011  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2011  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2010   - - - Semàfor gris
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre - - - Semàfor gris
2009   1 2 50% Semàfor vermell
2009  4rt Trimestre - - - Semàfor gris
2009  3er Trimestre - - - Semàfor gris
2009  2on Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 0 1 0% Semàfor vermell
2008   5 6 83% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2008  1er Trimestre 2 3 67% Semàfor vermell
Periode Vehicles retirats en menys de 60 dies Total de vehicles retirats Grau d'acompliment Semàfor
2011   258 305 85% Semàfor groc
2011  4rt Trimestre 44 55 80% Semàfor groc
2011  3er Trimestre 49 57 86% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 58 74 78% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 107 119 90% Semàfor groc
2010   371 419 89% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 61 65 94% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 104 113 92% Semàfor verd
2009   631 716 88% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 154 172 90% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 162 184 88% Semàfor groc
2009  2on Trimestre 95 117 81% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 220 243 91% Semàfor verd
2008   597 670 89% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 172 189 91% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 136 149 91% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 129 142 91% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 160 190 84% Semàfor groc
Cursos i xerrades fets

Ens comprometem a fer, en el marc del programa de recursos educatius de l'Ajuntament, tots els cursos/xerrades sobre seguretat ciutadana i educació viària que siguin requerits durant l'any pels centres escolars de la ciutat o altres col·lectius.

Nou indicador incorporat a partir del 2n trimestre del 2009.

Periode Cursos/xerrades fets Cursos/xerrades sol·licitats Grau d'acompliment Semàfor
2011   130 130 100% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 45 45 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 25 25 100% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 59 59 100% Semàfor verd
2010   124 124 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 49 49 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 58 58 100% Semàfor verd
2009   94 94 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 16 16 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 62 62 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre - - - Semàfor gris
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010