Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:33:53

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Vigilància de la Salut en el treball

Presentació

La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals és un dels diversos serveis que des de l’àrea de Règim Interior s’ofereixen als treballadors/ores que desenvolupen la seva activitat a l’Ajuntament de Girona. La nostra missió és vetllar per la salut en el treball i informar tant la direcció política i tècnica de l’empresa com els treballadors/ores municipals en temes relacionats amb la salut en el treball. Entre els nostres objectius cal destacar la voluntat que el servei de vigilància de la salut estigui a l’abast de tots els treballadors i treballadores, facilitant reconeixements mèdics, controls periòdics i fent el seguiment corresponent, sobretot quan es detecten casos d’especial sensibilitat.
Una de les nostres fites és facilitar, mitjançant el nostre assessorament a les àrees municipals, que tot el personal municipal disposi d’un lloc de treball que reuneixi les condicions òptimes per al desenvolupament de la seva activitat de manera saludable. Per tot això, el nostre compromís de qualitat, recollit en aquesta carta de serveis, necessita la vostra col·laboració perquè ens feu arribar les vostres propostes. Això ens ajudarà sens dubte a millorar el nostre servei en tot el que està relacionat amb la vigilància en el treball.


Què fem ?

La nostra feina consisteix a vetllar per la salut en el treball del personal de l’Ajuntament de Girona. Fem controls específics i assessorem en l’adopció de mesures preventives davant de riscos per a la salut en el lloc de treball.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració.
Els exàmens de salut es planifiquen amb molta antelació i es programen amb el vistiplau de les vostres àrees, és per això que us demanem que en cas que no hi pugueu assistir el dia de la revisió seguiu el procediment següent: envieu un correu electrònic, amb una antelació mínima d’una setmana, a la persona interlocutora designada per la vostra àrea.


Què oferim ?

Catàleg de serveis

 • Exàmens de salut adaptats als riscos del lloc de treball, amb aplicació de protocols específics.
 • Comunicació i recordatori als treballadors/ores que han acceptat l’oferiment de fer-se l’examen de salut, indicant el lloc i data del reconeixement.
 • Lliurament per escrit, al treballador/ora, dels resultats dels exàmens de salut i valoració de l’aptitud mèdica per al desenvolupament de la feina.
 • Exàmens de salut i seguiment personalitzat als treballadors/ores amb l’objectiu de valorar les necessitats adaptatives al lloc de treball, amb una especial atenció en les situacions següents:
  a. menors d’edat
  b. dones embarassades
  c. treballadors/ores amb dependència física i/o psíquica reconeguda
  d. persones que es reincorporin a la feina després d’una llarga absència per motius de salut
  e. quan hi hagi canvis importants en el lloc de treball i/o canvis d’ubicació del lloc de treball
 • Aquests exàmens de salut es faran preservant en tot moment el dret a la intimitat dels treballadors/ores.
 • Assessorament a regidors/ores, a caps d’àrea i a treballadors i treballadores en temes relacionats amb la salut en el treball.
 • Formació en matèria de primers auxilis i salut específica i adaptada als riscos dels llocs de treball.
 • Campanyes de promoció de la salut en l’àmbit laboral.

A qui ens adrecem ?

A tota la plantilla de treballadors/ores laborals, funcionaris i contractats de l’Ajuntament de Girona.

Podeu sol·licitar el servei enviant un correu electrònic a l’adreça següent: prevencio@ajgirona.cat


El nostre compromís

 1. Oferir cada any la possibilitat de fer exàmens mèdics de salut a tot el personal municipal.
 2. Garantir que aquest oferiment arribi a tot el personal municipal.
 3. Fer el 100% dels exàmens de salut sol·licitats.
 4. Avisar amb 15 dies d’antelació de la data i hora de l’examen de salut i fer un recordatori per correu electrònic el dia abans.
 5. Lliurar als empleats i empleades el resultat dels exàmens de salut en un termini màxim de 10 dies hàbils.
 6. Fer un seguiment dels resultats i informar d’aquests als treballadors/ ores de forma personalitzada, en els casos d’especial sensibilitat detectats i/o malalties professionals comunicades.
 7. Formar en primers auxilis a tots els treballadors/ores designats amb funcions preventives.
 8. Contestar totes les queixes i suggeriments que arribin al nostre servei en un termini màxim de 10 dies hàbils.

L’Ajuntament de Girona es compromet a fer un seguiment dels compromisos adquirits.
Per aquest motiu podreu trobar informació de totes les cartes de servei, del grau de compliment dels compromisos i de les actualitzacions que s’aprovin, a l’adreça web: www.girona.cat
Data d’aprovació: 30 de desembre de 2010
Data màxima de revisió: 30 de desembre de 2012

Contacte

  EDIFICI DE LA POLICIA MUNICIPAL
  Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
  C/ Bacià, 4 - 17001 Girona
  A/e: prevencio@ajgirona.cat
  Tels. 972 419 476 / 972 419 479

Compliment dels compromisos

Examen mèdic de salut a tot el personal municipal

Oferir cada any la possibilitat de realitzar un examen mèdic de salut a tot el personal municipal.

Periode Personal municipal Cartes enviades Grau d'acompliment Semàfor
2011   1010 1113 110% Semàfor verd
Periode Cartes enviades Confirmacions rebudes (si + no) Grau d'acompliment Semàfor
2011   1113 972 87% Semàfor groc
Exàmens de salut sol·licitats

Realitzar el 100% dels exàmens de salut sol·licitats.

Periode Sol·licituds rebudes Exàmens realitzats Grau d'acompliment Semàfor
2011   878 708 81% Semàfor groc
Avís de la data i hora de l'examen de salut

Avisar amb 15 dies d'antelació de la data i hora de l'examen de salut i fer un recordatori el dia abans.

Periode Exàmens programats Avisos realitzats amb 15 dies d'antelació Grau d'acompliment Semàfor
2011   708 708 100% Semàfor verd
Periode Exàmens programats Avisos realitzats el dia abans Grau d'acompliment Semàfor
2011   708 708 100% Semàfor verd
Lliurament dels resultats dels exàmens de salut

Lliurar als empleats i empleades el resultat dels exàmens de salut en un termini màxim de 10 dies hàbils des del dia de realització de la revisió.

Periode Resultats lliurats Resultats lliurats dins de termini Grau d'acompliment Semàfor
2011   647 647 100% Semàfor verd
Queixes i suggeriment

Contestar totes les queixes i suggeriments que arribin al nostre servei en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Periode Queixes rebudes Queixes contestades dins de termini Grau d'acompliment Semàfor
2011   37 37 100% Semàfor verd
Informació dels resultats als treballadors de forma personalitzada

Fer un seguiment i informar dels resultats als treballadors/res de forma personalitzada, en els casos d'especial sensibilitat detectats i/o malalties professionals comunicades.

Periode Expedients oberts d'especial sensibilitat Cartes enviades als treballadors Grau d'acompliment Semàfor
2011   7 7 100% Semàfor verd
Formació en primers auxilis

Formar en primers auxillis a tots els treballadors/res designats amb funcions preventives.

Periode Treballadors designats amb funcions preventives Treballadors formats (certificats del curs) Grau d'acompliment Semàfor
2011   - - - Semàfor gris
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010