Ajuntament de Girona

dissabte 4 de desembre 2021, 03:10:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de duplicat de títol de dret funerari d'una sepultura dels Cementiris municipals o Cementiri Nou

Sol·licitud de duplicat de títol de dret funerari d'una sepultura dels Cementiris municipals o Cementiri Nou

Sol·licitud de duplicat de títol del dret funerari d'una sepultura dels cementiris municipals o Cementiri Nou.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxa d'expedició de títol establerta a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura.
- Tenir vigent el termini de concessió del dret funerari de la sepultura.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de duplicat de títol de dret funerari d'una sepultura dels Cementiris:
- DNI/NIE de la persona interessada
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)

Observacions:
Gestió tributària generarà la liquidació de la taxa la qual es notificarà a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Autorització de representació
Ordenances fiscals i preus públics
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010