Ajuntament de Girona

dimarts 22 de gener 2019, 11:45:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial i a la Borsa de mediació per al lloguer social

Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial i a la Borsa de mediació per al lloguer social

Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial i a la Borsa de mediació per al lloguer social.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Estar empadronat al municipi on es presenta la sol·licitud

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial i a la Borsa:
- Justificant d'ingressos de la unitat familiar
- Document identificatiu de la persona interessada
- Fotocòpia dels documents identificatiu de les persones beneficiàries
- Còpia del Llibre de família
- Fotocòpia de la declaració de la renda
- Certificat del Registre Municipal de Parelles de Fet
- Certificat negatiu de béns inmobles
- Certificat històric d'empadronament i convivència
- Declaració jurada conforme no té habitatge en propietat
- Certificació de la situació a la Seguretat Social de les persones membres de la família
- Justificació de circumstàncies especials: familiars, econòmics...
Especificacions de la documentació a aportar:
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l'aprova.

Legislació
- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del Dret a l'habitatge
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú d'els Administracions Públiques

Termini resolució
- 3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010