Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:10:53

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial

Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial

Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Estar empadronat al municipi on es presenta la sol·licitud

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial i a la Borsa:
- Justificant d'ingressos de la unitat familiar
- Document identificatiu de la persona interessada
- Llibre de família
- Declaració de renda
- Justificació de circumstàncies especials: familiars, econòmics...
- Document identificatiu de les persones majors de setze anys
Especificacions de la documentació a aportar:
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar el conveni regulador i la sentència que l'aprova.

Legislació
- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del Dret a l'habitatge
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú d'els Administracions Públiques

Termini resolució
- 3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010