Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:32:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per criança d'animals per autoconsum

Comunicació prèvia per criança d'animals per autoconsum

La criança domèstica per a l'autoconsum familiar d'aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i altres animals anàlegs en domicilis particulars resta condicionada a més, a les característiques de l'habitatge i de la zona, a l'adequació de les instal·lacions i al nombre d'animals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Cal estar en possessió d'una autorització administrativa municipal que s'atorga sense perjudici de la inscripció en el Registre pertinent del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització municipal per criança d'animals per autoconsum:
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Informe veterinari (si escau)
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
Croquis de la situació/emplaçament i de les instal·lacions
Llistat d'animals (espècie, raça, nombre)
Procedència dels exemplars
Període previst de la tinença i destí dels residus

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Aprovada definitivament per Acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009. Publicada al BOP núm 144 de 29 de juliol de 2009

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010