Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:38:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per criança d'animals per autoconsum

Comunicació prèvia per criança d'animals per autoconsum

La criança domèstica per a l'autoconsum familiar d'aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i altres animals anàlegs en domicilis particulars resta condicionada a més, a les característiques de l'habitatge i de la zona, a l'adequació de les instal·lacions i al nombre d'animals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Cal estar en possessió d'una autorització administrativa municipal que s'atorga sense perjudici de la inscripció en el Registre pertinent del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització municipal per criança d'animals per autoconsum:
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Informe veterinari (si escau)
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
Especificacions de la documentació a aportar:
Croquis de la situació/emplaçament i de les instal·lacions
Llistat d'animals (espècie, raça, nombre)
Procedència dels exemplars
Període previst de la tinença i destí dels residus

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Aprovada definitivament per Acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009. Publicada al BOP núm 144 de 29 de juliol de 2009

Més informació
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010