Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:02:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de reducció de la taxa sobre el servei d'escombraries comercials per tenir un gestor de residus

Sol·licitud de reducció de la taxa sobre el servei d'escombraries comercials per tenir un gestor de residus

Es pot tenir una reducció del rebut d'escombraries comercials si s'acredita que s'han lliurat els residus que es generen a un gestor autoritzat.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de reducció de la taxa sobre el servei d'escombraries comercials per tenir un gestor de:
- Factures acreditatives de la prestació del servei durant tot l'any (comercials)
- Contracte de la prestació del servei gestió de residus o certificat de l'empresa de residus (comercials)
- Justificant de recollida de l'any anterior
Especificacions de documentació a aportar:
El contracte de prestació s'ha de presentar el primer cop que sol·liciten aquesta reducció. En les renovacions que es facin els anys següents no cal.

Observacions:
Es pot renovar la reducció del rebut d'escombraries comercials anualment si s'acredita que s'han lliurat els residus que es generen a un gestor autoritzat.
El mes de gener de cada any s'hauran de presentar les factures de l'any anterior per renovar la reducció del rebut d'escombraries.
- En cas de renovació de la taxa quan es tracta de comerciants, cal presentar les factures acreditatives de la prestació del servei durant tot l'any.

Legislació
Ordenança municipal de gestió de residus.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010