Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 15:13:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització especial de circulació

Sol·licitud d'autorització especial de circulació

Sol·licitud per conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports, de caravanes, i d'altres que ho requereixin a través del nucli urbà.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització especial de circulació:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Croquis del vehicle amb la càrrega indivisible
- Autorització de transport especial (si escau)
- Targeta de transport públic / privat / llicència comunitària

Observacions:
- Cal presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 7 dies de la data de l'autorització.
- Les autoritzacions genèriques o sense itinerari són totes aquelles que no sobrepassin qualsevol dels següents límits de masses i dimensions:
Longitud < o igual 25 m.
Amplada > o igual 3,50 metres
Alçada < o igual a 4 metres
M.M.A < o igual a 60 TM
Càrrega per eix, inferior o igual establerta en el RGV per a cada tipus de vehicle. Les autoritzacions amb itinerari són totes aquelles que sobrepassin qualsevol dels límits esmentats.
- En el supòsit que la documentació sol·licitada estigui en vigor i ja es trobi en qualsevol dels òrgans de tramitació de l'Ajuntament de Girona, no caldrà tornar-la a presentar.
- En les sol·licituds d'autorització genèriques o sense itinerari s'admetrà una matrícula del vehicle de motor i, si s'escau, un màxim de 10 remolcs o semiremolcs que hauran de ser de les mateixes característiques (nombre de eixos).
En les sol·licituds d'autorització amb itinerari s'admetrà un màxim de 10 matrícules dels vehicles de motor de les mateixes característiques i, si s'escau, un màxim de 10 remolcs o semiremolcs que hauran de ser de les mateixes característiques (nombre d'eixos).
- S'autoritza la circulació de recol·lectores amb autorització especial de circulació sense itinerari fins a una longitud de 18,75 metres quan superant la longitud de 15 metres porten enganxat un remolc i circulen formant un tren de carretera. De la mateixa manera si es tractés d'un vehicle a motor de 2 eixos i semiremolc de 2 eixos i la M.M.A. autoritzada segons l'Annex IX del RGV és de 36 TM. Les autoritzacions amb itinerari són totes aquelles que sobrepassin qualsevol dels límits esmentats.
L'article 14 del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles, atorga a l'òrgan competent en matèria de trànsit la facultat de concedir autoritzacions especials per un nombre limitat de circulacions o per un termini determinat a aquells vehicles que, per dimensions màximes establertes a les disposicions recollides als annexos I i IX del Reglament General de Vehicles, així ho requereixin.
L'article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, correspon a l'Ajuntament de Girona la funció d'estudiar les sol·licituds d'autoritzacions especials de circulació i autoritzar-les en l'àmbit de la seva competència.

Legislació
- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de vehicles
- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
- Ordenances fiscals vigents

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010