Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:03:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització especial de circulació

Sol·licitud d'autorització especial de circulació

Sol·licitud per conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports, de caravanes, i d'altres que ho requereixin a través del nucli urbà.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
- Per vehicle: 57,20 EUR
- En cas que per les característiques del vehicle de transports especials es requerissin més efectius dels ordinaris la
tarifa serà, per vehicle: 114,40 EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització especial de circulació:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Croquis del vehicle amb la càrrega indivisible
- Autorització de transport especial (si escau)
- Targeta de transport públic / privat / llicència comunitària

Observacions:
- Cal presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 7 dies de la data de l'autorització.
- Les autoritzacions genèriques o sense itinerari són totes aquelles que no sobrepassin qualsevol dels següents límits de masses i dimensions:
Longitud < o igual 25 m.
Amplada > o igual 3,50 metres
Alçada < o igual a 4 metres
M.M.A < o igual a 60 TM
Càrrega per eix, inferior o igual establerta en el RGV per a cada tipus de vehicle. Les autoritzacions amb itinerari són totes aquelles que sobrepassin qualsevol dels límits esmentats.
- En el supòsit que la documentació sol·licitada estigui en vigor i ja es trobi en qualsevol dels òrgans de tramitació de l'Ajuntament de Girona, no caldrà tornar-la a presentar.
- En les sol·licituds d'autorització genèriques o sense itinerari s'admetrà una matrícula del vehicle de motor i, si s'escau, un màxim de 10 remolcs o semiremolcs que hauran de ser de les mateixes característiques (nombre de eixos).
En les sol·licituds d'autorització amb itinerari s'admetrà un màxim de 10 matrícules dels vehicles de motor de les mateixes característiques i, si s'escau, un màxim de 10 remolcs o semiremolcs que hauran de ser de les mateixes característiques (nombre d'eixos).
- S'autoritza la circulació de recol·lectores amb autorització especial de circulació sense itinerari fins a una longitud de 18,75 metres quan superant la longitud de 15 metres porten enganxat un remolc i circulen formant un tren de carretera. De la mateixa manera si es tractés d'un vehicle a motor de 2 eixos i semiremolc de 2 eixos i la M.M.A. autoritzada segons l'Annex IX del RGV és de 36 TM. Les autoritzacions amb itinerari són totes aquelles que sobrepassin qualsevol dels límits esmentats.
L'article 14 del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles, atorga a l'òrgan competent en matèria de trànsit la facultat de concedir autoritzacions especials per un nombre limitat de circulacions o per un termini determinat a aquells vehicles que, per dimensions màximes establertes a les disposicons recollides als annexos I i IX del Reglament General de Vehicles, així ho requereixin.
L'article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, correspon a l'Ajuntament de Girona la funció d'estudiar les sol·licituds d'autoritzacions especials de circulació i autoritzar-les en l'àmbit de la seva competència.

Legislació
- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de vehicles
- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
- Ordenances fiscals vigents

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010