Ajuntament de Girona

dimecres 18 de juliol 2018, 10:35:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat ciutadana

Sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat ciutadana

L'Ajuntament ha d'autoritzar els actes que es facin als diferents espais de la ciutat i pot col·laborar amb les entitats en l'organització d'activitats populars que promoguin la participació ciutadana.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
L'autorització està subjecta al compliment de la normativa vigent sobre fogueres i pirotècnia.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat ciutadana:
- Carnet de conduir, si escau

Observacions:
La col·laboració de l'Ajuntament de Girona pot ser en forma de:
- Cessió de material: tarimes, equip de so, equip de llums, vela de 6x3m., projector, ordinador portàtil, pantalla (1,5 x 1,5m.), pantalla de sobretaula (1 x 0, 75m.)
- Cessió de vehicle: furgoneta per al trasllat de material.
- Difusió de l'activitat: elaboració de material (programes i cartells).
Fogueres de Sant Joan i Sant Pere: cal especificar el lloc exacte de la foguera.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de l'Ajuntament de Girona
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010