Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 14:07:29

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de reconeixement de la dependència

Sol·licitud de reconeixement de la dependència

La Llei de dependència ha creat un sistema per l'autonomia i atenció a la dependència de caràcter públic.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de reconeixement de la dependència:
- Informe mèdic de la situació de dependència
- Certificat o volant d'empadronament dels cinc últims anys
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Informe social

Observacions:
Dependència en relació a la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
Quan la persona necessita ajuda vàries vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessiat d'ajuda generealitzada per la seva autonomia personal.
- Cartera de serveis segons necessitats:
Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal
Serveis de teleassistència i d'ajuda a domicili
Serveis de centre de dia i d'atenció residencial
- Prestacions econòmiques:
Per pagar un/a professional o comprar un servei
Per a la cura de l'entorn familiar i ajuda a cuidadors/es no professionals
Per a assistència personal a persones amb gran dependència

Més informació
Gent gran i persones dependents

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010