Ajuntament de Girona

dimecres 18 de juliol 2018, 10:38:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud en relació al Registre Municipal d'Entitats

Sol·licitud en relació al Registre Municipal d'Entitats

Les entitats ciutadanes han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats per poder rebre col·laboració municipal en les activitats que organitzen i per accedir als ajuts municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats:
- Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
- Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, o original i còpia
- Junta directiva actualitzada, amb els noms, adreces i telèfons dels/les membres
- Fotocòpia del NIF de l'entitat
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Pressupost de l'any en curs
- Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat
- Logotip de l'entitat, en cas de tenir-ne algun

Observacions:
Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Girona i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure's aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.
El Reglament Orgànic Municipal obliga a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats a comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi rellevant que es produeixi a l'associació i que pugui provocar modificacions en les dades (canvi de la seu social, de telèfon, modificacions d'estatuts, canvis a la junta, baixa de l'entitat ...)
A principis d'any també s'han de comunicar els pressupostos i els programes d'activitats.
Cal presentar el qüestionari adjunt per ampliar la informació sobre la seva entitat.
Les dades contingudes en el Registre Municipal d'Entitats seran públiques. Al Portal Municipal d'Entitats de Girona, al web www.entitatsgi.cat, hi figuren totes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats.

Legislació
- Reglament orgànic municipal (ROM)

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010