Ajuntament de Girona

dijous 20 de gener 2022, 17:34:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud/autorització d'ús d'equipaments municipals

Sol·licitud/autorització d'ús d'equipaments municipals

L'Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania diferents espais amb la voluntat de fomentar la participació d'entitats i organitzacions sense ànim de lucre i de tota la ciutadania en el desenvolupament de la ciutat i en el desplegament de programes, serveis i activitats que la fan possible.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
La utilització dels espais està subjecta al pagament de taxes municipals.
Cal consultar l'ordenança de taxes municipals per conèixer l'import i les possibles bonificacions i/o exempcions que es poden aplicar.


Documentació que cal aportar:
- Instància específica per sol·licitar l'ús d'equipaments municipals.

Observacions:
L'Ajuntament es reserva la facultat de demanar aclariments i/o documentació complementària de l'activitat que es vol realitzar, així com acreditació de les dades que figuren a la sol·licitud.
Les sol·licituds d'espais per a activitats puntuals (d'1 a 3 dies), caldrà presentar-les amb un mínim de 15 dies d'antelació. Si es tracta d'activitats de durada més llarga, la sol·licitud es presentarà amb 30 dies d'antelació.
Si es tracta d'una activitat oberta al públic, l'Ajuntament en farà difusió.
En alguns casos caldrà l'autorització prèvia de l'administració competent.
Espais que es poden utilitzar:
- L'Estació. Espai Jove
- Espai Marfà
- Edifici Fòrum
- Centres Cívics Municipals
- Centre Cultural la Mercè
- Teatre Municipal
- Saló de descans del Teatre Municipal
- Sala polivalent de la Biblioteca Antònia Adroher
- Sala polivalent de la Biblioteca Just M. Casero
- Pati-claustre del Museu d'Història de la Ciutat
- Carbonera del Museu d'Història de la Ciutat
- Cisterna del Museu d'Història de la Ciutat
- Taller de gravat del Centre Cultural la Mercè
- Taller de creació plàstica del Centre Cívic de Pedret
- Aules del Servei Municipal d'Ocupació
- Pavelló Municipal Girona-Fontajau
- Sala d'escalfament del Pavelló de Fontajau
- Gimnàs del Pavelló de Fontajau
- Sala de reunions/aula del Pavelló de Fontajau
- Pavelló municipal Palau 2
- Complex esportiu Palau pavelló i piscina coberta
- Piscina coberta de Palau
- Piscina de Santa Eugènia/Can Gibert del Pla
- Pavelló de Santa Eugènia
- Pavelló de Vila-roja
- Camp principal Fèlix Farró
- Camp auxiliar Fèlix Farró
- Instal·lacions dels col·legis públics d'educació infantil i primària, fora de l'horari escolar.

Els interessats en sol·licitar un espai de L'Estació Espai Jove o Els Químics Espai Jove, s'hauria d'especificar si són:
- Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'Ajuntament que implica cessió d'espais
- Entitats sense afany de lucre inscrites al registre d'entitats municipals (REM)
- Institucions públiques i organismes de caràcter públic
- Entitats sense afany de lucre de Girona no inscrites al REM
- Entitats sense afany de lucre de fora de Girona
- Ús per a docència i recerca taxes per la presa d'imatges a l'interior dels equipaments 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010