Ajuntament de Girona

dissabte 4 de desembre 2021, 03:30:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat d'empadronament

Sol·licitud de certificat d'empadronament

Certificació que acredita qualsevol dada que consta en el padró municipal d'habitants de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Si en qualsevol dels certificats han de constar les dades personals de una tercera persona, el tràmit s'haurà de fer presencialment, ja que cal aportar el consentiment d'aquestes per escrit. Si es vol fer telemàticament es podran veure les dades de la persona interessada però no les de terceres persones.


Documentació que cal aportar:

- El document d'identificació original, o bé fotocòpia del document d'identificació amb autorització original, i document d'identificació de la persona autoritzada.
- Per l'expedició de certificats de convivència cal disposar del consentiment de les persones interessades per a la cessió de dades personals, si no es farà constar únicament el nombre de persones inscrites.

Observacions:
Els certificats que s'expedeixen són:
- d'empadronament
- de convivència
- de residència al municipi
- de convivència amb la persona difunta fins a la defunció
- històric d'empadronament

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).
- Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Més informació
Autorització per sol·licitar volants/certificats d'empadronament
Autorització per consultar/accedir a les meves dades personals a terceres persones

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010