Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:01:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge

La persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretengui reagrupar la seva familia pot demanar un informe d'adequació de l'habitatge.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxa 2021:
38,22 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic (arrelament / integració)
- Contracte de treball (arrelament)
- Darrer rebut del contracte de lloguer / subministrament (adequació, renovació)
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Original i còpia o còpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer vigent

Observacions:
El reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa.
Per al reagrupament familiar d'ascendents ha de tenir una autorització de residència de llarga durada.
S'ha d'adjuntar el NIE i el PASSAPORT de la persona que reagrupa i els PASSAPORTS de les persones que s'han de reagrupar.
També és necessari aquest informe per:
- Regularitzar menors d'edat que han arribat al nostre país per vies diferents al reagrupament.
Si la persona sol·licitant és propietari/a:
- Escriptura de la propietat degudament registrada al Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats.
- Darrer rebut corresponent als subministres de l'habitatge: aigua i electricitat.
Si la persona sol·licitant és llogater/a:
- Contracte de lloguer degudament registrat i amb dipòsit de fiança a la Cambra de la Propietat Urbana.
- Darrer rebut del lloguer del pis.
- Darrer rebut corresponent als subministres de l'habitatge: aigua i electricitat.
En el cas de les persones que viuen al mateix lloc de treball (servei domèstic, cuidadors/cuidadores...) en aquesta circumstància ha de constar al contracte de treball.
Es podrà tramitar fins a un any abans que acabi la vigència del contracte.
A qui es pot reagrupar:
- Cònjuge (mai més d'un/a, encara que en el país d'origen sigui legal la bigàmia).
- Parella de fet (relació anàloga al matrimoni).
- Fills/es sempre que siguin menors de 18 anys en el moment de la sol·licitud o que tinguin una discapacitat que els faci dependents (en aquest cas, no importa l'edat).
- Fills/es de la parella menors de 18 anys, sempre que la parella tingui la pàtria potestat d'aquests, o la custòdia o estiguin efectivament al seu càrrec.
- Ascendents en primer grau, o els del/de la cònjuge o de la parella, sempre que estiguin al seu càrrec, siguin majors de 65 anys i existeixin raons que justifiquin la necessitat d'autoritzar la seva residència a Espanya.
Excepcionalment, quan concorrin raons de caràcter humanitari, es podrà reagrupar els/les ascendents menors de seixanta-cinc anys que reuneixin els altres requisits que estableix el paràgraf anterior.
Es considera que concorren raons humanitàries, entre altres casos, quan l'ascendent convisqui amb el/la reagrupant al país d'origen en el moment en què aquest últim va obtenir la seva autorització, quan l'ascendent/a sigui incapaç i la seva tutela estigui atorgada per l'autoritat competent al país d'origen a l'estranger resident o seu cònjuge o parella reagrupada, o quan l'ascendent no sigui objectivament capaç de proveir a les seves pròpies necessitats.
Igualment, es considera que concorren raons humanitàries quan el ascendent del reagrupant, o del/la seu/va cònjuge o parella, sigui cònjuge o parella de l'altre ascendent, sent aquest últim més de seixanta-cinc anys. En aquest cas, les sol·licituds d'autorització de residència per reagrupació familiar podran ser presentades de forma conjunta, si bé l'aplicació de l'excepció del requisit de l'edat respecte l'ascendent menor de seixanta-cinc anys estarà condicionada a que l'autorització de l'altre ascendent sigui concedida.
El pagament de la taxa es pot fer a través de l'Oficina Virtual de Tràmit (OVT) accedint a www.gencat.cat/ovt.
Caldrà acreditar el justificant del pagament de la taxa per registre d'entrada com a condició prèvia per admetre-la a tràmit.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010