Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:49:45

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de devolució d'avals i fiances

Sol·licitud de devolució d'avals i fiances

Petició perquè es retorni una fiança o un aval dipositat a la Tresoreria de l'Ajuntament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Un cop dictada la resolució i notificada, si la garantia s'hagués formalitzat en aval, es procedirà a la devolució del document original. Altrament, si la garantia s'hagués efectuat en efectiu, la devolució es realitzarà mitjançant xec.
Les devolucions es practicaran a la Tresoreria Municipal i es requerirà la presència física del/de la titular o de la persona representant amb poders suficients, o persona autoritzada, que signarà conforme ha rebut la devolució.
En ambdós casos caldrà aportar:
- El justificant de l'ingrés o dipòsit de la garantia (imprescindible)
- Document d'identificació del/de la titular: DNI, NIE, NIF, CIF, etc.
- Escriptura de poders o document d'autorització, quan s'escaigui.

Legislació
Segons de quin tema es tracti:
- Legislació de contractació
- Legislació urbanística
- Legislació tributària

Termini resolució
2 mesos en funció de l'informe previ

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010