Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:56:35

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe d'arrelament social

Sol·licitud d'informe d'arrelament social

Ha de sol·licitar aquest informe la persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i que no tingui vincles familiars amb altres estrangers residents.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'informe d'arrelament social:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic (arrelament / integració)
- Contracte de treball (arrelament)
- Darrer rebut del contracte de lloguer / subministrament (adequació, renovació)
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Original i còpia o còpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer vigent

Observacions:
Si la persona interessada no disposa de contracte de treball, també pot portar les nómines i/o el contracte de treball del familiar de primer grau que mantindrà la persona.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010