Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:40:40

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Reclamació per danys

Es pot sol·licitar una indemnització si s'ha patit un dany en la pròpia persona o qualsevol dels seus béns i/o drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics prestats per l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Que s'hagi produït un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones.
- Que el dany s'hagi causat per al funcionament de l'administració, ja sigui un funcionament normal o anormal.
- És necessari que hi hagi una relació directa, immediata i exclusiva entre el funcionament de l'administració i els danys ocasionats.
- No es pot reclamar en casos de força major o en els casos en què la persona tingui el deure jurídic de suportar els danys.

Documentació que cal aportar:
Reclamació per danys:
- Justificació dels danys soferts
- Valoració dels danys

Observacions:
Cal fer la reclamació abans d'un any dels fets o acte que motivi la indemnització o d'ençà que es manifesten els danys.

En cas de danys físics o psíquics en les persones, el termini d'un any comença a computar-se des de la curació o determinació de les seqüeles.

Legislació
- Article 106.2 de la Constitució espanyola
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic
- Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de les bases del règim local
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010