Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 04:05:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat de deutes

Sol·licitud de certificat de deutes

Petició del document que certifiqui que es tenen deutes o s'està al corrent de pagament amb l'Ajuntament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant:
- Oficina virtual tributària de l'Ajuntament de Girona
- Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona

- Presencialment :
- A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Girona
- l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de l'Ajuntament de Girona (OAMR)
- Correu postal
- A les oficines d'assistència en matèria de registre i als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de certificat conforme no es tenen deutes amb l'Ajuntament:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)

Observacions:
Quan el certificat està fet, es recull a l'Oficina Municipal de Recaptació previ pagament de la taxa establerta.

Legislació
- Art. 34 Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària
- Art. 5.5 Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per al estudi, anàlisi i expedició de documents

Termini resolució
20 dies hàbils

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010