Ajuntament de Girona

dimecres 29 de juny 2016, 20:02:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram

Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram

L'Ajuntament de Girona redueix l'import de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus i pel servei de clavegueram a les persones jubilades, pensionistes i a d'altres amb pocs ingressos, també per la utilització de la deixalleria fixa o mòbil.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram:
- Instància específica
- Fotocòpia del darrer rebut de la companyia d'aigües
- Factures acreditatives de la prestació del servei durant tot l'any (comercials)
- Contracte de la prestació del servei gestió de residus o certificat de l'empresa de residus (comercials)
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació del 90% de l'import de la taxa corresponent de l'habitage que sigui el seu domicili habitual, les persones jubilades, pensionistes i altres subjectes passius amb escassa capacitat econòmica.
Els imports per poder gaudir de la bonficació són:
- 1 sol membre: màxim 651,10 EUR.
- + d'un sol membre: màxim 810,12 EUR.
Hi tenen dret:
- Aquelles persones, jubilades, pensionistes i d'altres, que visquin soles, sempre que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l'ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més de 15 euros.
- Les persones pensionistes amb cònjuge o fills/es a càrrec, si la unitat familiar no supera el límit anterior en més d'una quarta part.
En el cas de la bonificació del 15% per utilitzar un mínim de sis vegades la deixalleria municipal fixe o mòbil, la bonificació tindrà caràcter anual.
Gaudiran d'una bonificació les persones físiques que inicien una activitat venint d'una situació d'atur, o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
Per al primer any d'inici de l'activitat del 75% per al segon any del 50% i per al tercer del 25%. L'import de la bonificació no podrà excedir de 500 � anuals.
Gaudiran d'una bonificació del 50% els subjectes passius que disposin d'un contenidor a una distància d'un quilometre i superior de l'habitatge, local o establiment.
També gaudiran d'una bonificació del 50%, pel temps que duri el perjudici, els titulars d'una activitat econòmica l'accés a la qual quedi seriosament dificultat i es trobi dins del perímetre d'obres d'afectació general (entenent com a tals aquelles obres d'una durada no inferior a 2 anys, que afectin a la generalitat de la ciutat i que no siguin d'execució municipal), així com obres municipals a la via pública de durada superior als sis mesos.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
- Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010