Ajuntament de Girona

diumenge 16 de desembre 2018, 22:49:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram

Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram

L'Ajuntament de Girona redueix l'import de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus i pel servei de clavegueram a les persones jubilades, pensionistes i a d'altres amb pocs ingressos, també per la utilització de la deixalleria fixa o mòbil.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària


On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram:
- DARRERA FACTURA DE SUBMINISTRAMENT
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació del 90% de l'import de la taxa corresponent de l'habitage que sigui el seu domicili habitual, les persones jubilades, pensionistes i altres subjectes passius amb escassa capacitat econòmica.
Els imports per poder gaudir de la bonficació són:
- 1 sol membre: màxim 671,90 EUR
- + d'un sol membre: màxim 836,13 EUR
Hi tenen dret:
- Aquelles persones, jubilades, pensionistes i d'altres, que visquin soles, sempre que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l'ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més de 15 euros.
- Les persones pensionistes amb cònjuge o fills/es a càrrec, si la unitat familiar no supera el límit anterior en més d'una quarta part.
En el cas de la bonificació del 15% per utilitzar un mínim de sis vegades les deixalleries fixes de Mas Xirgu o Sarrià de Ter o les mòbils i o el servei de recollida de voluminosos, la bonificació tindrà caràcter anual. El descompte s'aplicarà en el primer o segon trimestre de l'any següent.
Gaudiran d'una bonificació les persones físiques que inicien una activitat venint d'una situació d'atur, o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
Per al primer any d'inici de l'activitat del 75% per al segon any del 50% i per al tercer del 25%. L'import de la bonificació no podrà excedir de 547 EUR anuals.
Gaudiran d'una bonificació del 50% els subjectes passius que disposin d'un contenidor a una distància d'un quilometre i superior de l'habitatge, local o establiment.
També gaudiran d'una bonificació del 50%, pel temps que duri el perjudici, els titulars d'una activitat econòmica l'accés a la qual quedi seriosament dificultat i es trobi dins del perímetre d'obres d'afectació general (entenent com a tals aquelles obres d'una durada no inferior a 2 anys, que afectin a la generalitat de la ciutat i que no siguin d'execució municipal), així com obres municipals a la via pública de durada superior als sis mesos.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
- Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010