Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:11:21

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries

Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries

L'Ajuntament de Girona redueix l'import de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus a les persones jubilades, pensionistes i a d'altres amb pocs ingressos, també per la utilització de la deixalleria fixa o mòbil.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram:
- Darrera factira de subministrament
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació del 90% de l'import de la taxa corresponent de l'habitage que sigui el seu domicili habitual, les persones jubilades, pensionistes i altres subjectes passius amb escassa capacitat econòmica.
Els imports per poder gaudir de la bonificació són:
- 1 sol membre: màxim 798,10 EUR
- + d'un sol membre: màxim 993,88 EUR
Hi tenen dret:
- Aquelles persones, jubilades, pensionistes i d'altres, que visquin soles, sempre que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l'ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més de 15 euros.
- Les persones pensionistes amb cònjuge o fills/es a càrrec, si la unitat familiar no supera el límit anterior en més d'una quarta part.
La mateixa bonificació s'aplicarà quan hi hagi un informe de vulnerabilitat emès per serveis socials, així com als habitatges als quals s'ha aturat el tall d'aigua per raons socials.
Gaudiran de la bonificació del 10% les persones que utilitzin un mínim de sis vegades les deixalleries fixes de Mas Xirgu o Sarrià de Ter i/o les mòbils i/o el servei de recollida de voluminosos, prèvia acreditació. La bonificació tindrà caràcter anual.
Si es necessita saber el nombre de vegades que s'ha fet ús de la deixalleria, es pot fer una petició a través de la bústia d'avisos , tot indicant: el número de targeta de la deixalleria, l'adreça completa i el correu electrònic (si no se'n disposa, podeu deixar un telèfon de contacte).
Gaudiran d'una bonificació les persones físiques que inicien una activitat venint d'una situació d'atur de llarga durada (un any) o d'una situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada pel mateix període (1 any):
Per al primer any d'inici de l'activitat del 75% per al segon any del 50% i per al tercer del 25%. L'import de la bonificació no podrà excedir de 565,60 EUR anuals.
Gaudiran d'una bonificació del 50% els subjectes passius que disposin d'un contenidor a una distància d'un quilometre i superior de l'habitatge, local o establiment.
També gaudiran d'una bonificació del 50%, pel temps que duri el perjudici, els titulars d'una activitat econòmica l'accés a la qual quedi seriosament dificultat i es trobi dins del perímetre d'obres d'afectació general (entenent com a tals aquelles obres d'una durada no inferior a 2 anys, que afectin a la generalitat de la ciutat i que no siguin d'execució municipal), així com obres municipals a la via pública de durada superior als sis mesos.
Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota d'aquesta taxa els qui iniciïn l'exercici de la seva activitat econòmica durant els primers dos períodes impositius. Per tal que es consideri inici d'activitat, haurà de ser la primera vegada que s'exerciti aquesta activitat en tot l'Estat.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
- Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Més informació
Ordenances fiscals
Tràmits d'impostos i taxes

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010