Ajuntament de Girona

dilluns 25 de juliol 2016, 10:03:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'Ajuntament de Girona redueix l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als vehicles menys contaminants.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IVTM:
- Instància específica
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Observacions:
1. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quiota de l'impost:
- Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos o més motors quan algun d'ells funcioni amb energia elèctrica.
- Els titulars de vehicles que utilitzin gas liquat de petroli (GLP).
- Els titulars de vehicles que utilitzin gas natural.
2. Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost:
- Els titulars de vehicles elèctrics.
Els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop l'Ajuntament hagi acordat la declaració de la bonificació, s'expedirà un document que acrediti la seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació coincideix amb el termini per al pagament voluntari de l'impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010