Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 20:12:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'Ajuntament de Girona redueix l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als vehicles menys contaminants.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària



On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'IVTM:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Observacions:
1. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost:
- Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos o més motors quan algun d'ells funcioni amb energia elèctrica.
- Els titulars de vehicles que utilitzin gas liquat de petroli (GLP).
- Els titulars de vehicles que utilitzin gas natural.
2. Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost:
- Els titulars de vehicles elèctrics.
Les persones interessades hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop l'Ajuntament hagi acordat la declaració de la bonificació, s'expedirà un document que acrediti la seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació coincideix amb el termini per al pagament voluntari de l'impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre activitats econòmiques

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010