Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 08:43:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles

L'Ajuntament de Girona contempla l'exempció de l'impost de vehicles a les persones amb discapacitat, a les propietàries de tractors, remolcs, semiremolcs i màquinaria agrícola i a les que tenen vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de més de 25 anys:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Assegurança obligatòria del vehicle
- Instància específica
- Acreditació de la Inspecció Tècnica de Vehicles actualitzada

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - persones discapacitades:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Document de valoració de la discapacitació
- Instància específica
- Declaració responsable de vigència de dades

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - ambulàncies:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Instància específica

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - autobusos:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Instància específica

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - tractors:
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Cartilla d'inspecció Agrícola
- Instància específica

Observacions:
- Tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un grau de minusvalia igual o superior al 33 per cent:
- Els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.
- Els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
El grau de minusvalesa igual al 33 per cent s'ha d'acreditar mitjançant els documents següents:
- Resolució o certificat expedits per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
- Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
- Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

I per sol·licitar l'exempció de l'IVTM per a persones discapacitades: caldrà aportar la declaració responsable.

- La sol·licitud es presenta dins del termini de pagament voluntari de l'impost.
- Només es pot tenir un vehicle exempt.
- Es pot demanar un certificat de l'exempció per matricular un vehicle, si escau.

Legislació
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les HIsendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010