Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:12:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles

L'Ajuntament de Girona contempla l'exempció de l'impost de vehicles a les persones amb discapacitat, a les propietàries de tractors, remolcs, semiremolcs i màquinaria agrícola i a les que tenen vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària


IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de més de 25 anys:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - persones discapacitades:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Document de valoració de la discapacitació
- Declaració responsable de vigència de dades

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - ambulàncies:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - autobusos:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - tractors:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Cartilla d'inspecció Agrícola

Observacions:
- Tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un grau de minusvalia igual o superior al 33 per cent.
El grau de minusvalesa igual al 33 per cent s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent acord de valoració de discapacitat emès per l'organisme competent de cada Comunitat Autònoma.
I per sol·licitar l'exempció de l'IVTM per a persones discapacitades caldrà aportar la declaració responsable.
- Per l'exempció de l'impost de vehicles a partir de 35 anys només cal que aportin la fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i el permís de circulació del vehicle.
- La sol·licitud es presenta dins del termini de pagament voluntari de l'impost.
- Només es pot tenir un vehicle exempt.
- Si es concedeix l'exempció no cal demanar-la cada any.
- Es pot demanar un certificat de l'exempció per matricular un vehicle, si escau.
- En cas de sol·licitar l'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitades hauran d'adjuntar la declaració responsable.

Legislació
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les HIsendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances Fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010