Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'agost 2019, 19:46:46

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles

L'Ajuntament de Girona contempla l'exempció de l'impost de vehicles a les persones amb discapacitat, a les propietàries de tractors, remolcs, semiremolcs i màquinaria agrícola i a les que tenen vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual Tributària


On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de més de 25 anys:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - persones discapacitades:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Document de valoració de la discapacitació
- Declaració responsable de vigència de dades

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - ambulàncies:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - autobusos:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles - tractors:
- Fitxa tècnica del vehicle
- Permís de circulació del vehicle
- Cartilla d'inspecció Agrícola

Observacions:
- Tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un grau de minusvalia igual o superior al 33 per cent:
- Els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.
- Els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
El grau de minusvalesa igual al 33 per cent s'ha d'acreditar mitjançant els documents següents:
- Resolució o certificat expedits per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
- Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
- Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
I per sol·licitar l'exempció de l'IVTM per a persones discapacitades caldrà aportar la declaració responsable.
- Per l'exempció de l'impost de vehicles a partir de 35 anys només cal que aportin la fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i el permís de circulació del vehicle.
- La sol·licitud es presenta dins del termini de pagament voluntari de l'impost.
- Només es pot tenir un vehicle exempt.
- Si es concedeix l'exempció no cal demanar-la cada any.
- Es pot demanar un certificat de l'exempció per matricular un vehicle, si escau.
- En cas de sol·licitar l'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitades hauran d'adjuntar la declaració responsable.

Legislació
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les HIsendes Locals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances Fiscals

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010