Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 12:53:16

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència

La persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya ha de sol·licitar un informe d'adequació de la vivenda per la renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxa 2020:
38,22 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic (arrelament / integració)
- Contracte de treball (arrelament)
- Darrer rebut del contracte de lloguer / subministrament (adequació, renovació)
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Original i còpia o còpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer vigent

Observacions:
Si la persona sol·licitant és propietari/a:
- Escriptura de la propietat degudament registrada al Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats.
- Darrer rebut corresponent als subministres de l'habitatge: aigua i electricitat.
Si la persona sol·licitant és llogater/a:
- Contracte de lloguer degudament registrat i amb dipòsit de fiança a la Cambra de la Propietat Urbana.
- Darrer rebut del lloguer del pis.
- Darrer rebut corresponent als subministres de l'habitatge: aigua i electricitat.
En el cas de les persones que viuen al mateix lloc de treball (servei domèstic, cuidadors/es...) en aquesta circumstància ha de constar al contracte de treball.
Es podrà tramitar fins a un any abans que acabi la vigència del contracte.
El pagament de la taxa es pot fer a través de l'Oficina Virtual de Tràmit (OVT) accedint a www.gencat.cat/ovt.
Caldrà acreditar el justificant del pagament de la taxa per registre d'entrada com a condició prèvia per admetre-la a tràmit.

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010