Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 15:57:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència

La persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya ha de sol·licitar un informe d'adequació de la vivenda per la renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxa 2020:
38,22 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic (arrelament / integració)
- Contracte de treball (arrelament)
- Darrer rebut del contracte de lloguer / subministrament (adequació, renovació)
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Original i còpia o còpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer vigent

Observacions:
Si la persona sol·licitant és propietari/a:
- Escriptura de la propietat degudament registrada al Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats.
- Darrer rebut corresponent als subministres de l'habitatge: aigua i electricitat.
Si la persona sol·licitant és llogater/a:
- Contracte de lloguer degudament registrat i amb dipòsit de fiança a la Cambra de la Propietat Urbana.
- Darrer rebut del lloguer del pis.
- Darrer rebut corresponent als subministres de l'habitatge: aigua i electricitat.
En el cas de les persones que viuen al mateix lloc de treball (servei domèstic, cuidadors/es...) en aquesta circumstància ha de constar al contracte de treball.
Es podrà tramitar fins a un any abans que acabi la vigència del contracte.
El pagament de la taxa es pot fer a través de l'Oficina Virtual de Tràmit (OVT) accedint a www.gencat.cat/ovt.
Caldrà acreditar el justificant del pagament de la taxa per registre d'entrada com a condició prèvia per admetre-la a tràmit.

Més informació
Ordenances Fiscals Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010