Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:48:03

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Haver obtingut prèviament a l'inici de les obres la corresponent llicència o haver presentat la corresponent comunicació prèvia i no tenir obligacions de pagaments pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en el moment de la sol·licitud.
- No gaudir simultàniament de més d'una de les bonificacions previstes en aquest article per una mateixa construcció, instal·lació o obra.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'ICIO - captadors tèrmics:
- Informe tècnic de compliment de la normativa vigent

Sol·licitud de bonificació de l'ICIO - reformes:
- Declaració de no transmissió de l'immoble en 5 anys

Sol·licitud de bonificació de l'ICIO - lloguer HPO:
- Certificat on s'acrediti la destinació de les obres a habitatges de protecció oficial de lloguer

Observacions:
a) Gaudiran d'una bonificació del 40% en la quota de l'impost aquelles construccions destinades a l'ús d'habitatge que realitzin obres de reforma, rehabilitació o restauració tant en elements privatius com a comunitaris. Si les obres són de rehabilitació estructural podran gaudir també d'aquesta bonificació encara que l'ús no sigui el d'habitatge.
No s'aplicarà la bonificació si en els 5 anys anteriors ja s'ha obtingut una bonificació pel mateix tipus d'obres de reforma, rehabilitació o restauració ni tampoc en edificis amb data de construcció posterior al 1965.
Als efectes d'aquesta bonificació, no tindran la consideració de rehabilitació o restauració, les obres que comportin l'enderroc d'elements estructurals de l'edifici en més d'un 50% de la superfície construïda. Aquesta condició no s'aplicarà quan l'edifici tingui una antiguitat superior al 1930.
La concessió d'aquesta bonificació resta condicionada a la no transmissió per acte entre vius de l'immoble objecte de la rehabilitació, restauració o reforma en els 5 anys següents a la finalització.
b) Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost aquelles construccions, instal·lacions o obres consistents en actuacions de rehabilitació o restauració d'edificis catalogats inclosos, tant en el Pla Especial de Conservació del Patrimoni, com en el Pla Especial del Barri Vell, i que tinguin la categoria "R" o "BCIN", "RT" o "REP".
Pel que fa als edificis catalogats amb la categoria "R" o "BCIN", la bonificació serà del 95%. Pel que fa als edificis catalogats amb la categoria "RT", la bonificació serà del 50%, els edificis catalogats amb la categoria "REP", la bonificació serà del 40% i estarà condicionada a que el 70% o més de la superfície de l'edifici estigui destinada a habitatges.
Als efectes d'aquesta bonificació, no tindran la consideració de rehabilitació o restauració, les obres que comportin l'enderroc d'elements estructurals de l'edifici en més d'un 50 per cent de la superfície construïda. Aquesta condició no s'aplicarà quan l'edifici tingui una antiguitat superior al 1930.
La concessió d'aquesta bonificació resta condicionada a la no transmissió per acte entre vius de l'immoble objecte de la rehabilitació, restauració o reforma en els 5 anys següents.
c) Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent en la quota aquelles, instal·lacions o obres consistents en la rehabilitació integral de façanes. No gaudiran d'aquesta bonificació les actuacions consistents en la simple pintura de la façana, ni les rehabilitacions portades a terme en cels oberts, ni les que afectin només a part de la façana.
d) Gaudiran d'una bonidicació del 40% l'execució d'obres de reforma d'habitatges aportats a la Borsa de lloguer de l'Ajuntament de Girona o a la xarxa d'habitatges d'inclusió gestionada per la Generalitat per un mínim de 5 anys. L'inclusió a la borsa s'ha fer de manera simultània a la sol·licitud de llicència d'obres.
e) Es bonificarà el 40% de l'impost per a l'execució d'obres de reforma d'immobles catalogats com a comerços emblemàtics.
2. Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost aquelles obres de reforma o millora l'objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, quan no estigui obligada la instal·lació.
3. Gaudiran d'una bonificació del 90% en la quota de l'impost aquelles obres de reforma o millora, l'objecte de les quals sigui l'eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l'accessibilitat als edificis.
4. Es bonificarà el 50 per cent de la quota d'aquest impost per a l'execució d'obres de construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.
5. Es bonificarà el 25 per cent de la quota d'aquest impost per a l'execució d'obres de construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a venda. No s'inclouen en aquest supòsit les construccions d'habitatges de protecció oficial de promoció individual (d'ús propi).

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals
Tràmits d'impostos i taxes

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010