Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 00:55:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de l'ICIO - captadors tèrmics:
- Informe tècnic de compliment de la normativa vigent
- Instància específica

Sol·licitud de bonificació de l'ICIO - reformes:
- Declaració de no transmissió de l'immoble en 10 anys
- Instància específica

Sol·licitud de bonificació de l'ICIO - lloguer HPO:
- Certificat on s'acrediti la destinació de les obres a habitatges de protecció oficial de lloguer
- Instància específica

Observacions:
- Bonificació del 40% de l'impost en actuacions de rehabilitació o restauració d'habitatges amb data de construcció o de l'última rehabilitació, restauració o reforma, anterior al 1975.
- No es pot gaudir simultàniament de més d'una de les bonificacions previstes en aquest article per una mateixa construcció, instal·lació o obra.
- Bonificació en la quota de l'impost en actuacions de rehabilitació o restauració d'edificis catalogats inclosos, tant en el Pla Especial de Conservació del Patrimoni, com en el Pla Especial del Barri Vell, i que tinguin la categoria "R": bonificació del 95%, "RT": bonificació del 40%, condicionada a que el
70% o més de la superfície de l'edifici estigui destinada a habitatges, o "REP": bonificació serà del 30%, i estarà condicionada a que el 70% o més de la superfície de l'edifici estigui destinada a habitatges.
- Bonificació del 95% de l'impost en la rehabilitació integral de façanes. No gaudiran d'aquesta bonificació les actuacions consistents en la simple pintura de la façana, ni les rehabilitacions portades a terme en cels oberts, ni les que afectin només a part de la façana.
- Bonificació del 95% en la quota de l'impost en la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables.
- Bonificació del 90% en l'eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l'accessibilitat als edificis, sempre que aquestes actuacions no s'integrin en obres o construccions d'abast general. El compliment d'aquest requisit es justificarà amb un informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la sol·licitud de bonificació.
- Bonificació del 50% de l'impost per a l'execució d'obres de construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.
- Bonificació del 25% de la quota d'aquest impost per a l'execució d'obres de construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a venda.

Per gaudir de les bonificacions esmentades és requisit indispensable haver obtingut prèviament a l'inici de les obres la corresponent llicència, o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i no tenir obligacions de pagament pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en el moment de la sol·licitud.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010