Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:30:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Model d'instància general:
- Escriptura de compravenda de l'habitatge

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost els subjectes passius per transmissions de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, i sempre i quan el bé immoble en qüestió hagués estat l'habitatge habitual del transmitent o constituent en el moment de la defunció, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, d'acord amb el quadre següent:
Valor del sòl de l'immoble Percentatge de bonificació
Fins a 9.946,85 EUR 50%
Si excedeix de 9.946,85 EUR 20%
Les anteriors bonificacions seran del 70% i 40% respectivament quan el subjecte passiu tingui una discapacitat igual o
superior al 65%.
Les referències a descendents i ascendents es refereixen a parents per línia recta i consanguinitat.
També podrà gaudir d'aquesta bonificació amb les mateixes condicions dels conjugues, la parella de fet del causant que ho acrediti mitjançant la corresponent inscripció en el registre municipal de parelles de fet, o la parella estable del causant.
En aquells supòsits en què el subjecte passiu sigui el cònjuge, parella de fet o parella estable del causant i ja fos copropietari/ària amb anterioritat a la transmissió, d'almenys un 50% de l'habitatge habitual, la bonificació serà del 90%. Caldrà en aquest cas, que també sigui l'habitatge habitual de adquirent.
S'entendrà com habitatge habitual la residència on figurés empadronat el transmitent en el moment de la defunció. També s'entendrà com habitatge habitual un traster i fins dues places d'aparcament sempre que estigui situades al mateix edifici o complex urbanístic de l'habitatge.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Tràmits d'impostos i taxes
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010