Ajuntament de Girona

dimecres 27 de juliol 2016, 09:39:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L'Ajuntament aplicarà les bonificacions i descomptes que corresponguin en els diferents tributs municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Model d'instància general:
- Instància específica
- Escriptura de compravenda de l'habitatge

Observacions:
Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost els subjectes passius per transmissions de terrenys i transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, i sempre i quan el bé immoble en qüestió hagués estat l'habitatge habitual del transmitent o constituent en el moment de la defunció, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, d'acord amb el quadre següent:
Valor del sòl de l'immoble Percentatge de bonificació
Fins a 9.946,85 � 50%
Si excedeix de 9.946,85 � 20%
També podrà gaudir d'aquesta bonificació amb les mateixes condicions dels conjugues, la parella de fet del causant que ho acrediti mitjançant la corresponent inscripció en el registre municipal de parelles de fet.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010