Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:51:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'IVTNU:
- Escriptura de compravenda de l'habitatge

Observacions:
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
- La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
- Les transmissions de bens que es trobin dintre del perímetre delimitat com a conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han fet a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
S'entendrà complert aquest últim requisit quan les esmentades obres s'hagin realitzat durant el període d'acreditament de l'increment del valor, prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal, i el cost de les obres realitzades sigui superior al cent per cent del valor cadastral de l'immoble.
Aquesta exempció s'haurà de sol·licitar dintre del termini establert per a l'autoliquidació de l'impost.
- Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No és aplicable aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de l'habitatge. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalmen inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant l'Administració tributària municipal.
També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor, quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
- L'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i Consell Comarcal del Gironès, i els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals esmentades.
- L'Ajuntament de Girona i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, i també les seves entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'Estat.
- Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
- Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel RD legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
- Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en Tractats o Convenis Internacionals.
- Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
- La Creu Roja Espanyola.
- Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança municipal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances Fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010