Ajuntament de Girona

diumenge 26 de juny 2016, 22:40:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Sol·licitud d'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de l'IVTNU:
- Instància específica
- Escriptura de compravenda de l'habitatge

Observacions:
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
- La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
- Les transmissions de bens que es trobin dintre del perímetre delimitat com a conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han fet a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
S'entendrà complert aquest últim requisit quan les esmentades obres s'hagin realitzat durant el període d'acreditament de l'increment del valor, prèvia obtenció de la corresponent llicència municipal, i el cost de les obres realitzades sigui superior al cent per cent del valor cadastral de l'immoble.
Aquesta exempció s'haurà de sol·licitar dintre del termini establert per a l'autoliquidació de l'impost.
També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor, quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
- L'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i Consell Comarcal del Gironès, i els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals esmentades.
- L'Ajuntament de Girona i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, i també les seves entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'Estat.
- Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
- Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la Llei 30/1995 de 8 de novembre.
- Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en Tractats o Convenis Internacionals.
- Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
- La Creu Roja Espanyola.
- Les entitats sense ànim de lucre que compleixin amb els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Ordenança municipal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010