Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 22:08:11

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de bonificació de zona verda i blava per a vehicles 100% elèctrics

Sol·licitud de bonificació de zona verda i blava per a vehicles 100% elèctrics

Les persones titulars de vehicles elèctrics han de sol·licitar la bonificació del 100% de la quota de pagament de la zona blava i verda.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Per tal de poder gaudir d'aquestes bonificacions, és necessari no tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament per qualsevol concepte.

Documentació que cal aportar:
- DNI, NIE o passaport de la persona titular
- Permís de circulació del vehicle associat a la targeta
- Fitxa tècnica del vehicle
- Contracte renting o leasing, si s'escau

Observacions:
Els vehicles elèctrics gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota tributària de les places de zona verda i blava.
Les persones conductores de vehicles elèctrics hauran d'introduir la matrícula del vehicle a les màquines expenedores o aplicació smartphone en el moment d'obtenir el comprovant horari.
Les matrícules dels vehicles elèctrics que tributin a la ciutat de Girona constaran en una base de dades que el sistema informàtic de les màquines expenedores i aplicació de pagament per smartphone consultaran a l'hora d'emetre els comprovants horaris de les zones amb preferència de residents.
Aquelles persones propietàries d'un vehicle elèctric que no tributin a Girona poden sol·licitar l'alta a la base de dades als efectes de beneficiar-se de la bonificació prevista en aquesta ordenança.

Més informació
Vehicle elèctric a la ciutat de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010