Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 15:58:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de recuperació d'un animal recollit al centre d'acollida

Sol·licitud de recuperació d'un animal recollit al centre d'acollida

Els serveis municipals recullen l'animal i avisen a la persona propietària per tal que vagi a recuperar-lo.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de recuperació d'un animal recollit al centre d'acollida:
- Document d'identificació de l'animal expedit per un/a veterinari/a
- Cartilla sanitària veterinària
Especificacions de la documentació a aportar:
En cas que les persones propietàries no tinguin l'animal censat, caldria que adjuntessin:
- Cartilla veterinària o algun document de compra per acreditar formalment la propietat.

Observacions:
Els animals de companyia que no van acompanyats per cap persona, però tenen identificació, es consideren perduts.
En el departament de Sostenibilitat se li farà un document de pagament de la taxa que s'haurà de liquidar a l'oficina municipal de Recaptació.
Un cop fet el pagament podrà recollir l'animal al centre municipal d'Acollida i mostrar el document acreditatiu del pagament de la taxa.
Disposa d'un termini de 20 dies per sol·licitar la recuperació, passats els quals es pot considerar abandonat i procedir a la seva cessió o adopció.
Donada l'obligació de la inscripció censal i de la identificació dels animals de companyia, l'Ajuntament podrà considerar animals abandonats i imposar sancions si cal a les persones propietàries d'animals que no portin la placa, que no estiguin censats i que no disposin d'identificació.
Per a les persones propietàries que no tinguin l'animal censat, caldria que adjuntessin la cartilla veterinària o algun document de compra per acreditar formalment la propietat.

Legislació
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
- Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya
- Ordenances fiscals

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010