Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:18:37

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft i paintball

Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft i paintball

Sol·licitud d'autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d'aire comprimit, d'airsoft i paintball.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Requisits previs:
La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Girona

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'aturització o renovació de targetes d'aire comprimit:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Factura de compra de l'arma
- Targeta d'armes omplerta (lliurada a l'armeria. Color groc)
- Targeta blanca de l'Ajuntament i Guàrdia Civil (lliurada a l'armeria)
- Certificat mèdic oficial
- Consentiment del pare, mare o tutor/a
Els/les menors de 14 anys hauran de portar:
A més a més, de la documentació anterior, fotocòpia del DNI del menor i del seu tutor/a legal

Observacions:
TARGETA D'ARMES D'AIRE COMPRIMIT:
- Targeta d'armes tipus A: carrabines i pistoles de tir semiautomàtic, i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.
L'autorització té una validesa de 5 anys. Es poden tenir fins a 6 armes.
- Targeta d'armes tipus B: carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.
L'autorització té una validesa permanent, però l'Ajuntament de Girona la pot limitar a cinc anys.

Es poden tenir un número il·limitat d'armes.
TARGETES D'ARMES AIRSOFT I PAINTBALL:
- Targeta d'armes tipus A: Armes d'airsoft/paintball que poden disparar més d'un cop seguit sense necessitat de carregar l'arma. Validesa 5 anys.
- Targeta d'armes tipus B: Armes d'airsoft/paintball que només poden disparar un tret . Validesa permanent, però l'Ajuntament de Girona la pot limitar a cinc anys.

Els documents per sol·licitar la targeta d'armes airsoft i paintball, seràn els mateixos que per la targeta d'aire comprimit.

Legislació
- Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball.
- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010