Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:51:20

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft i paintball

Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft i paintball

Sol·licitud d'autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d'aire comprimit, d'airsoft i paintball.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020: 15,95 EUR

Requisits previs:
La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Girona

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'aturització o renovació de targetes d'aire comprimit:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Factura de compra de l'arma
- Targeta d'armes omplerta (lliurada a l'armeria. Color groc)
- Targeta blanca de l'Ajuntament i Guàrdia Civil (lliurada a l'armeria)
- Certificat mèdic oficial
- Consentiment del pare, mare o tutor/a
Els/les menors de 14 anys hauran de portar:
A més a més, de la documentació anterior, fotocòpia del DNI del menor i del seu tutor/a legal

Observacions:
TARGETA D'ARMES D'AIRE COMPRIMIT:
- Targeta d'armes tipus A: carrabines i pistoles de tir semiautomàtic, i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.
L'autorització té una validesa de 5 anys. Es poden tenir fins a 6 armes.
- Targeta d'armes tipus B: carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.
L'autorització té una validesa permanent, però l'Ajuntament de Girona la pot limitar a cinc anys.

Es poden tenir un número il·limitat d'armes.
TARGETES D'ARMES AIRSOFT I PAINTBALL:
- Targeta d'armes tipus A: Armes d'airsoft/paintball que poden disparar més d'un cop seguit sense necessitat de carregar l'arma. Validesa 5 anys.
- Targeta d'armes tipus B: Armes d'airsoft/paintball que només poden disparar un tret . Validesa permanent, però l'Ajuntament de Girona la pot limitar a cinc anys.

Els documents per sol·licitar la targeta d'armes airsoft i paintball, seràn els mateixos que per la targeta d'aire comprimit.

Legislació
- Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball.
- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010